'ดีลอยท์' เตือนธุรกิจเร่งแผน 'เทิร์นอะราวด์' รับโลกใหม่

'ดีลอยท์' เตือนธุรกิจเร่งแผน 'เทิร์นอะราวด์' รับโลกใหม่

โควิด-19 เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจในหลายมิติ ทําให้หนทางสู่การฟื้นตัวข้างหน้าไม่แน่นอน และอาจต่างกันแม้ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน การฟื้นตัวขึ้นอยู่กับการปรับตัวเพื่อการรักษาความได้เปรียบแข่งขัน 'ดีลอยท์' ออกคำเตือนธุรกิจ ต้องเร่งปรับแผนรับมืออนาคต

ธุรกิจยืดหยุ่นแก่พนักงานมากขึ้น

อีกเรื่องสำคัญ การเวิร์คฟรอมโฮม หรือทำงานจากที่ไหนก็ได้ (Remote Work) ต้องอาศัยความยืดหยุ่นและการบริหารบุคลากร ธุรกิจจึงต้องทบทวนการสร้างประสบการณ์ให้พนักงาน ดีไซน์รูปแบบการทํางานใหม่ พัฒนาทักษะที่จําเป็น เพื่อดึงดูดและรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่มีทักษะดิจิทัลสูง

ดีลอยท์ ชี้ว่า การเว้นระยะห่างทางสังคมเร่งให้กิจกรรมต่างๆ เปลี่ยนผ่านจากระบบออฟไลน์เข้าสู่ระบบออนไลน์และดิจิทัลเร็วขึ้นธุรกิจต้องยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของระบบและคนในองค์กร

นอกจากนี้การที่สินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มขึ้นและเชื่อมโยงกันกับสินทรัพย์อื่นๆ ทําให้ปริมาณข้อมูลมีมาก เป็นแหล่งขององค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ นําไปสู่โอกาสทางธุรกิจในอนาคต

หลายอุตสาหกรรมมีการนําข้อมูลมาสร้างโอกาสทางธุรกิจ (Data Monetization) ซึ่งแพร่หลายมาก ในกลุ่มสื่อออนไลน์และการซ้อปปิ้งออนไลน์ เช่น การที่แอพพลิเคชั่นซ้อปปิ้งออนไลน์จดจําว่าเรากําลังสนใจสินค้าอะไรหรือเคยซื้อสินค้าอะไร และสามารถที่จะนําเสนอสินค้าเพิ่มเติม รวมทั้งโปรโมชั่นให้แก่เราได้

โควิด-19 นํามาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ ธุรกิจต้องประเมินสถานการณ์ บริษัทที่มีความพร้อมจะทุ่มทรัพยากรและใช้โอกาสนี้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาว

เตรียมพร้อมแผนเทิร์นอะราวด์

เรื่องสําคัญที่ผู้บริหารควรคํานึงถึงในการจัดทําแผนเทิรน์อะราวด์ภายใต้สภาวะการณ์โควิด-19 จะมีเพิ่มเติมไปจากการจัดทําแผนธุรกิจประจําปี เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลต่อโอกาสและความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างไร สภาพคล่องทางการเงินมีเสถียรภาพอย่างไร 

รูปแบบโครงสร้างการบริหารงานมีความจําเป็นต้องปรับให้มีความยืดหยุ่นหรือมีความได้เปรียบทางการค้าและการแข่งขันต่อไปหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอาจจะอาศัยความร่วมมือระหว่างคู่ค้าหรือไม่ รวมถึงความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนในกรณีฉุกเฉิน ฯลฯ