'เอ็ตด้า' นำร่อง 'ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์' 

'เอ็ตด้า' นำร่อง 'ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์' 

เอ็ตด้าระดมสมองนวัตกรรมใหม่หวังต่อยอดสร้างเอกสารรับรองในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประยุกต์ให้เข้ากับบริบทธุรกิจจริง นำร่องใบรับรองแพทย์ เพื่อง่ายต่อการใช้เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล อุดช่องโหว่ด้านการปลอมแปลงเอกสารคาดว่าจะแล้วเสร็จให้ร่วมทดสอบได้ในเดือนพ.ค

"เรา่ยึดเทคโนโลยี Self-Sovereign Identity (SSI) จะคืนอำนาจในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองกลับสู่ประชาชน โดยใช้งานผ่านระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ ดิจิทัล ไอดี ซึ่งเป็นอีกบทบาทที่เอ็ตด้าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (คธอ.) ที่กำกับดูแลเรื่องดิจิทัล ไอดีเพื่อพิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเรื่องของการออกเอกสารรับรองแบบดิจิทัล” นายชัยชนะ กล่าว

สำหรับโครงการ Testbed การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์สําหรับกระบวนการเบิกค่ารักษาพยาบาล หากสามารถขยายผลเพื่อนำไปใช้งานได้จริงในอนาคต คาดว่าทั้งภาครัฐ ประชาชน และเอกชนจะได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถนำไปใช้ในรูปแบบ “เอกสารสำแดง” ซึ่งทำให้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานสากล ด้วยคุณสมบัติที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความถูกต้องของลายมือชื่อได้อย่างรวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และเวลาในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ลงได้

ทั้งนี้ มีโรงพยาบาลและหน่วยงานบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้าร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ซึ่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่ได้จะนำไปสู่การปรับปรุงโครงการฯ ต่อไป โดยเอ็ตด้าคาดหวังว่าจะมีหน่วยงานที่ต้องการศึกษาหรือทดสอบนวัตกรรม เข้ามาร่วมทดลองใช้ระบบเพิ่มขึ้นหลังเวทีครั้งนี้ ซึ่งตัวระบบกำลังอยู่ในขั้นตอนพัฒนา คาดว่าจะแล้วเสร็จให้ร่วมทดสอบได้ในเดือนพ.ค.นี้