สกสว.แจงข้อดีการจัดสรรงบหลังปฏิรูประบบวิจัยครั้งใหญ่

สกสว.แจงข้อดีการจัดสรรงบหลังปฏิรูประบบวิจัยครั้งใหญ่

ผอ.สกสว. สื่อสารข้อมูล สร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ต่อประชาคมวิจัย ม.ขอนแก่น แจงข้อดีการจัดสรรงบหลังปฏิรูประบบวิจัยครั้งใหญ่ และ Basic Research Fund ทุนวิจัย ที่ออกแบบมาเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เดินทางมาบรรยายให้กับผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายวิจัย และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 100 คน เพื่อสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “สกสว. พบประชาคมวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น : แนวทางการขอรับการสนับสนุน Fundamental Fund” เมื่อเร็วๆ นี้


เบื้องต้น ศ.นพ.สุทธิพันธ์ เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ. สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ได้ระบุว่า สกสว. มีภารกิจสำคัญในการจัดทำแผน ววน. ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดสรรบประมาณไปยังหน่วยงานในระบบ ววน. โดยดำเนินการจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่าน “กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หรือ TSRI FUND

158341380332

นับเป็นครั้งแรกของระบบวิจัยฯไทยที่การออกแบบแผนล้อไปกับการจัดสรรงบประมาณในหน่วยเดียวกัน เพื่อให้เกิดศักยภาพในการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีระบบติดตามประเมินผล ตลอดจนมีระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ยังให้เกิดผลลัพธ์สู่สังคมอย่างเห็นภาพชัด และรัฐบาลสามาถคาดการณ์ได้ว่า ควรลงทุนได้เซคเตอร์วิจัยของประเทศมากน้อยเพียงใด อย่างไร จึงจะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างเห็นผล

สำหรับในปีงบประมาณ 2563 งบประมาณด้าน ววน. ที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาฯ แล้วเสร็จนั้นเป็นจำนวนเงินทั้งหมด 24,068 ล้านบาท แบ่งเป็น

1.การจัดสรรตรงไปหน่วยงาน 11,513 ล้านบาท หรือ 47.8 % 2.จัดสรรผ่านกองทุน TSRI Fund 12,555 ล้านบาท หรือ 52.2 % ซึ่งเงินจัดสรรผ่านกองทุนฯ จะส่งไปยังสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานระดับกรม หน่วยงานจัดสรรทุนวิจัย

158341433689

และสำหรับการจัดสรรงบประมาณ ววน. ในปีงบประมาณ 2564 -2566 นั้น จะแบ่งการจัดสรรเป็น

1) ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) 50 %

2) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) 50 % 2.1) Basic Research Fund 15 % สำหรับสถาบันอุดมศึกษา 2.2) Function Based RDI Fund 35 % สำหรับหน่วยงานในระบ ววน. ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา

ในปีงบประมาณ 2564 สกสว. ได้เสนอของบประมาณด้านการวิจัยฯ ภายใต้วงเงิน 47,192 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.375 % ของจีดีพีทั้งนี้จะเห็นได้ว่างบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยโดยตรงคือ “Basic Research Fund” เป็นการสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน โดยเป็นกรอบการทำงานระดับมหาวิทยาลัยโดยภาพรวม สร้างความสามารถด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบโจทย์พื้นที่และตอบโจทย์ประเทศ

ในส่วนของการพัฒนานักวิจัยนั้น มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง ต้องการให้มีนักวิจัยหลากหลายที่สมดุลทั้งสายวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรม เพื่อเป็นฐานนักวิจัยรับทุนในส่วนของการทำงานงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund) ต่อไป

158341459569

นอกจากนี้ Basic Research Fund ยังมีขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัย ส่งเสริมสถาบันวิจัยในหน่วยงาน ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านวิจัยที่จำเป็น ตลอดจนส่งเสริมการบริหารงานวิจัยของสถาบัน โดยขั้นตอนการบริหารทุน Basic Research Fund สกสว. จะจัดเป็นทุนก้อนระยะยาวที่ไม่ใช่ปีต่อปี (Block Grant) มาที่มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นมหาวิทยาลัยจะจัดระบบการบริหารงบประมาณนี้โดยอาจทำหน้าที่คล้าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.เดิม) ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีโครงสร้าง คณะกรรมการ สร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีระบบการพิจารณาติดตาม ตลอดจนมีระบบการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

นักวิจัยสามารถกำหนดงานวิจัยประเภทที่เรียกว่า Blue Sky Research งานวิจัยตามความสนใจของตนได้เป็นงานวิจัยที่สามารถวัดผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบจากงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นการตีพิมพ์ (Publication)