Mekong Connect ธีมสตาร์ทอัพไทยแลนด์@ขอนแก่น

Mekong Connect ธีมสตาร์ทอัพไทยแลนด์@ขอนแก่น

รัฐมนตรีวิทย์ฯ ลุยต่อเมืองหมอแคนเดินหน้าบุกอีสานเคลื่อนตัว Startup Thailand 2017 ภายใต้แนวคิด Mekong Connect ปลุกกระแสการตื่นตัวเคลื่อนสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน Startup Thailand 2017 ภายใต้แนวคิด Mekong Connect เพื่อปลุกกระแสการตื่นตัวเคลื่อนสู่ประเทศในกลุ่ม CLMV รองรับการเติบโตของนักลงทุนและขยายตลาดสู่ภูมิภาคนี้อย่างมีศักยภาพ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สำหรับงาน Startup Thailand 2017 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 จ.ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาค รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะเทคโนโลยีและมีความพร้อมด้านการคมนาคม มีสภาพสังคมที่แข็งแกร่งรองรับการเติบโตในธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ ซึ่งการเติบโตของ Startup Ecosystem ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะสามารถเชื่อมโยงธุรกิจสตาร์อัพไปสู่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง CLMV ที่ประกอบการด้วยประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนามให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสตาร์ทอัพให้เป็นนักรบทางเศรษฐกิจที่สามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และการจ้างงานในท้องถิ่น เป็นการกระจายได้สู่ภูมิภาค อีกทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่เพื่อเป็นกลไกลในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ National Campaign Startup Thailand เพื่อเป็นการระดมผู้ประกอบการรายใหม่ของประเทศให้มารวมตัวกันพัฒนาสตาร์ทอัพ ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการแพทย์ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งยังเป็นจังหวัดยุทธศาสตร์หลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี มีสตาร์ทอัพเกิดขึ้นในกลุ่มธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา ด้านการเกษตร ด้านธุรกิจภาครัฐ ทั้งยังมีแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนที่เสริมให้จังหวัดโดดเด่นเรื่องขนส่งมวลชน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการกระจายการลงทุนสตาร์ทอัพเพื่อจะเสริมให้เป็น Smart City ต่อไป ถือเป็นอีกกลไกหนึ่งของภาครัฐในการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศผ่านการสนับสนุนกลุ่มสตาร์ทอัพในสาขาต่างๆ

"ดิฉันเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งกับสตาร์ทอัพ ผู้ประกอบการ กลุ่มอุตสาหกรรม นักศึกษาและชุมชน รวมทั้งยังถือเป็นก้าวสำคัญของการเชื่อมโยง ecosystem ของกลุ่มสตาร์ทอัพกับสถาบันการศึกษา กลุ่มนักลงทุนอุตสาหกรรมและชุมชนให้สามารถพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้พร้อม ๆ กัน" ดร.อรรชกา กล่าว

ด้าน นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า สำหรับงาน Startup Thailand 2017 จัดขึ้นเพื่อแสดงความพร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาสตาร์ทอัพในอาเซียนและความพร้อมของภูมิภาคอาเซียนในการเป็นภูมิภาคชั้นนำในการพัฒนาสตาร์ทอัพและแสดงจุดยืน และความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงผลักดันใจแก่ผู้ประกอบการ ธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการขยายตัวธุรกิจและสร้างตลาดใหม่ สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด