มติ กสท.สั่งปรับทรูวิชั่นส์โฆษณาเกินเวลา

มติ กสท.สั่งปรับทรูวิชั่นส์โฆษณาเกินเวลา

"สุภิญญา" เผย มติ กสท.สั่งปรับทรูวิชั่นส์ โฆษณาเกินเวลา พร้อมแจ้งเตือน "TNN24-TRUE4U"

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ครั้งที่ 3/59 มีมติให้มีคำสั่งทางปกครองแก่บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการโครงข่ายมิได้ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงการเผยแพร่ช่องรายการที่มีการโฆษณาและการบริการธุรกิจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ 42/58 วันที่ 28 ธ.ค.58 โดนปรับทางปกครองเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 โดยให้บริษัทฯ ชำระค่าปรับให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงาน กสทช.

ทั้งนี้ หากบริษัทฝ่าฝืนไม่ชำระค่าปรับภายในเวลากำหนดดังกล่าว ให้มีหนังสือแจ้งเตือนให้บริษัทชำระค่าปรับภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือเตือน และหากบริษัทยังไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอีก สำนักงานฯ อาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และขายทอดตลาด เพื่อชำระเงินให้ครบถ้วน ตามมาตรา 57 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ซึ่งนอกจากมาตรการปรับทางปกครองดังกล่าว หากบริษัทฯยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งให้ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคอยู่อีก อาจพิจารณาใช้มาตรการบังคับทางปกครองในขั้นที่สูงต่อไป

ในส่วนของช่อง 7, ช่อง 3 HD และช่อง อสมท.ได้ชี้แจงว่าไม่เกี่ยวข้องกับการนำช่องรายการที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการโฆษณาและการบริการธุรกิจทั้งหมดมาออกอากาศในโครงข่ายโทรทัศน์กิจการไม่ใช้คลื่น นอกเหนือจากประกาศตามที่ กสทช.กำหนดนั้น กสท.ได้มีมติให้มีหนังสือแจ้งทั้ง 3 บริษัท ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตโดยเคร่งครัดและขอให้ดำเนินการป้องกันหรือแก้ไขมิให้ช่องรายการที่ตนได้รับใบอนุญาตถูกนำไปใช้ออกอากาศบนโครงข่ายที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก

น.ส.สุภิญญา กล่าวเติมว่า ส่วนกรณีบริษัทไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด (ช่องรายการ TNN24) และบริษัท ทรู โฟยู สเตชั่น (ช่องรายการTRUE4U) ได้ชี้แจงเป็นหนังสือว่าอยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาลปกครอง โดยขอโต้แย้งคัดค้านคำสั่งเรื่องการโฆษณาและการบริการทางธุรกิจเกินระยะเวลาที่ประกาศกำหนดและคดียังไม่ถึงที่สุด รวมทั้งถือได้ว่าได้รับทราบผลของคำพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำตัดสินไม่ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ กสท. กรณีการเรียงช่องแล้ว การกระทำของทั้ง 2 บริษัทจึงมีเจตนาขัดคำสั่งคณะกรรมการโดยชัดแจ้ง รวมทั้งมีการออกอากาศโฆษณาบริการหรือสินค้าเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดประกอบกับมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 อยู่ จึงมีคำสั่งทางปกครองเตือนให้บริษัททั้ง 2 ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคดังกล่าว โดยให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากยังฝ่าฝืนหรือไม่แก้ไขให้ถูกต้อง กสท.อาจพิจารณากำหนดมาตรการทางปกครองจำนวน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละ 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังมิได้ปฏิบัติตามคำสั่ง

พร้อมกันนี้ ในที่ประชุม กสท.ได้มอบหมายสำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งเตือนทางปกครองให้บริษัทฯแก้ไขการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขการเป็นผู้ได้รับอนุญาต กรณีนำช่องรายการอื่นมาออกอากาศต้องมีหรือได้รับสิทธิในการเผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข หรือสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดที่จำเป็น และต้องได้รับสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาที่จำเป็นในงานประกอบอื่นที่ติดมากับรายการดังกล่าวด้วย หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งเตือนดังกล่าว กสท.อาจพิจารณาใช้มาตรการปรับทางปกครองต่อไป ทั้งนี้ได้มีการรับรองมติดังกล่าวเพื่อสำนักงาน กสทช.นำไปดำเนินการต่อไป