ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนจากระยะไกล

ระบบตรวจสุขภาพเขื่อนจากระยะไกล

การปรับปรุงระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งาน

จากสถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหว สถานการณ์อุทกภัยที่รุนแรง ที่ปรากฏชัดในหลายปีที่ผ่านมา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ตระหนักถึงภัยดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน กฟผ. จึงทำการปรับปรุงระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน

ด้วยการนำเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งาน โดยพิจารณาติดตั้งระบบติดตามตรวจวัดข้อมูลระยะไกลด้านความปลอดภัยเขื่อน (Dam Safety Remote Monitoring System: DS-RMS) แก่เขื่อนใหญ่ของ กฟผ. ทั่วประเทศ สำหรับติดตามพฤติกรรมด้านความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน หรือเรียกให้เข้าใจง่ายๆว่า ติดตามตรวจสุขภาพเขื่อนจากระยะไกลได้ตลอดเวลา ช่วยให้ กฟผ. สามารถบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อนได้อย่างทันเหตุการณ์ รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเขื่อนต่อภาคสังคมและชุมชนท้ายเขื่อน

ซึ่งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ DS-RMSที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นระบบที่บูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของทั้ง 14 เขื่อนที่อยู่ภายใต้การดูแลของกฟผ. เข้าด้วยกัน โดยมีศูนย์ประมวลผลกลางด้านความปลอดภัยเขื่อน Decision Making Room ทำหน้าที่ติดตามข้อมูลพฤติกรรมเขื่อนให้มีความถูกต้อง ต่อเนื่อง รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์และประเมินผลความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนได้ รวมทั้งสามารถสื่อสารสถานะความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนของ กฟผ. ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอย่างรวดเร็ว ทำให้สังคมและชุมชนท้ายเขื่อนเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเขื่อน อีกทั้งจะได้กล่าวถึงแบบจำลองการหลากของน้ำด้วย