กสอ.จับมือญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย SMEs

กสอ.จับมือญี่ปุ่นสร้างเครือข่าย SMEs

กสอ. จับมือจังหวัดชิมาเน่สร้างเครือข่ายความร่วมมือSMEsด้านอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือจังหวัดชิมาเน่ ประเทศญี่ปุ่นรุก เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมระหว่าง 2 ประเทศ ผ่าน 3 กรอบความร่วมมือได้แก่ 1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทยกับจังหวัดชิมาเน่ 2. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชิมาเน่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยในการขยายธุรกิจในระดับสากล และ 3. ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศ อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือ Otagai BusinessConcept ในระดับเครือข่ายวิสาหกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEsจังหวัดชิมาเน่และประเทศไทยเมื่อเผชิญปัญหาหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ทั้งนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่นจะขยายฐานการผลิตในประเทศไทย และเกิดการจ้างงานในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากญี่ปุ่นรวมทั้งกระบวนการบริหารจัดการเมื่อเผชิญภาวะวิกฤตโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที่คาดว่าจะได้ประโยชน์ ได้แก่ ชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แม่เหล็ก Semi-Conductor และผู้ผลิตเครื่องจักรกลเกษตรเป็นต้น ขณะนี้มีบริษัทของจังหวัดชิมาเน่ได้ลงทุนในประเทศไทยแล้ว 11บริษัท

ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) มีโต๊ะญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่นในหลายจังหวัด อาทิ จังหวัดฟูกุโอกะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดยามานาชิ จังหวัดโทโทริ จังหวัดอะคิตะ จังหวัดนากาโนะและจังหวัดโทยาม่าตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนญี่ปุ่น อีกจำนวนมาก โดยคาดว่าสิ้นปี 2557 จะมีมูลค่าการลงทุนจากอุตสาหกรรมญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยสูงถึง 2 แสนล้านบาท

ดร. วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือกับจังหวัดชิมาเน่ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม SMEsของทั้ง 2 ประเทศ ผ่านกรอบของความร่วมมือใน 3 ประเด็น ได้แก่

1. เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม กับ จังหวัดชิมาเน่ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ผู้ประกอบการ SMEs จาก รัฐบาลจังหวัดชิมาเน่ และประเทศไทย

2. สนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดชิมาเน่ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทยในการขยายธุรกิจในระดับสากล

3. ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในด้านเศรษฐกิจทั้ง 2 ประเทศ อาทิ การจัดโครงการแลกเปลี่ยนด้านอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อความร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือ Otagai Business Concept

ดร. วิฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยการใช้จุดแข็งของแต่ละฝ่ายมารวมกันเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้แก่กันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเพื่อความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือที่เรียกว่า “Otagai Business Concept” ซึ่งเป็นแนวคิดในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการผลิตในระดับเครือข่ายวิสาหกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดชิมาเน่และประเทศไทยเมื่อเผชิญปัญหาเพื่อรับมือความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีแนวโน้มจะส่งผลกระทบให้เกิดการติดขัดหรือหยุดชะงักได้ซึ่งจะส่งผลให้ไทยมีเครือข่ายวิสาหกิจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสถานการณ์เร่งด่วน รวมทั้งไทยสามารถรักษาและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งญี่ปุ่นจะกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยผ่านกระบวนการของเครือข่ายวิสาหกิจ ตลอดจนญี่ปุ่นเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทยจากความเข้มแข็งของวิสาหกิจไทย

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ได้มีโต๊ะญี่ปุ่นซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการดำเนินงานด้านการลงทุนในการส่งเสริมและพัฒนา SMEsให้มีศักยภาพมากขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐกับรัฐ และในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับการติดต่อจากหลายจังหวัดในประเทศญี่ปุ่น อาทิ จังหวัดฟูกุโอกะ จังหวัดไซตามะ จังหวัดยามานาชิ จังหวัดโทโทริ จังหวัดอะคิตะ จังหวัดนากาโนะ และจังหวัดโทยาม่า เพื่อสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมร่วมกัน

ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นเองก็มีนโยบายสนับสนุนให้ SMEs ของตนมีการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศมากขึ้น เพื่อป้องกันการปิดตัวลงของ SMEs ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมักประสบปัญหาในการผลิต อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ตลาดที่หดตัวลง และต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา มีมูลค่ากว่า 61,000ล้านบาท โดยคาดว่าสิ้นปี 2557จะมีมูลค่าการลงทุนจากอุตสาหกรรมญี่ปุ่นมาลงทุนในไทยสูงถึง 2 แสนล้านบาท ดร.วิฑูรย์ กล่าวสรุป

ก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับจังหวัดชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกัน โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ มร. เซ็งเบเอะ มิโซกุจิ ผู้ว่าราชการจังหวัดชิมาเน่ เป็นผู้ลงนาม นอกจากนี้ยังจะมีการลงนามความร่วมมือในด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาหลายแห่งอีกทั้งยังจะมีการลงนามความร่วมมือในระหว่างภาคอุตสาหกรรมของทั้ง 2 ฝ่าย ในวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องบอลรูม1 ชั้น 3 โรงแรมดิโอกุระเพรสทีจกรุงเทพฯ โดยมีข้าราชการ และนักธุรกิจญี่ปุ่น ร่วมงานเป็นจำนวนมาก