งานด้านนิวเคลียร์ต้องใช้บุคลากรคุณภาพ

งานด้านนิวเคลียร์ต้องใช้บุคลากรคุณภาพ

สทน.ย้ำเตือนสถานประกอบการที่มี อุปกรณ์ หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับนิวเคลียร์ต้องส่งบุคลากรเข้าอบรมตามกฎหมายกำหนด

ในประเทศไทย มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับพลังงานนิวเคลียร์ อย่างมากมายหลายชิ้น ซึ่งมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมากกว่า 50 ปีแล้ว ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล สถาบันวิจัย หรือแม้แต่ในมหาวิทยาลัยบางแห่ง ซึ่งก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปให้ตรงตามประเภทของงาน

ทั้งนี้จะมีหน่วยงานของรัฐเข้าไปควบคุมดูแล เรื่องของการใช้งานอย่างใกล้ชิด คือ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และนอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานที่คอยให้คำแนะ และให้ความรู้ในด้านนิวเคลียร์โดยเฉพาะ มีหลากหลายสามารถ ได้แก่ วิศวกรรมนิวเคลียร์ นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ เป็นต้น หน่วยงานนั้นคือ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. นั่นเอง

ดร.สมพร จองคำ ผู้อำนวยการ สทน. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์มีบทบาทอย่างสูงในกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งทางการแพทย์ การเกษตร อุตสาหกรรม และการศึกษาวิจัย ในการนำเทคโนโลยีนิวเคลียร์มาประยุกต์ใช้งานนั้น ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายจากกัมมันตภาพรังสีและมาตรการในการป้องกันอันตราย จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนมีความหวาดเกรงอันตราย และบางส่วนเกิดความประมาทเลินเล่อในการปฏิบัติงาน อันยังผลให้อาจได้รับอันตรายจากรังสีในที่สุด

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการปฏิบัติงานทางรังสีโดยปลอดภัยในหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้กำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีขึ้นโดยมีความมุ่งหมายให้การฝึกอบรมความรู้ ความเข้าใจ และหลักการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับวัสดุกัมมันตรังสีแก่ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี ของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน

ซึ่งจะยังผลให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต้นสังกัดให้เป็นไปโดยปลอดภัยต่อไป ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504ที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจน

หลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องการป้องกันอันตรายจากรังสีนี้สถาบันฯกำหนดไว้ 2 ระดับ คือ

ระดับที่ 1 เป็นหลักสูตรระยะสั้นสำหรับช่างเทคนิค ช่างฝีมือและเจ้าหน้าที่ทางรังสี ผู้มีอาชีพเกี่ยวกับการใช้รังสีจากต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก (Sealed Radiation Source) เครื่องกำเนิดรังสี และผู้สนใจโดยทั่วไป

ระดับที่ 2 เป็นหลักสูตรสำหรับเจ้าหน้าที่ทางรังสีในโรงพยาบาล โรงเรียนการแพทย์ อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติการโดยตรงกับสารกัมมันตรังสี ชนิดไม่ปิดผนึก(Unsealed Radiation Source) รวมถึงผู้ตรวจสอบดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ และรังสี มีทั้งภาคทฤษฎีการเรียนรู้ และภาคปฏิบัติที่ต้องลงมือทำ และนอกจากนี้ยังต้องทำการทดสอบ เพื่อให้ทราบว่า มีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ จากที่ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนั้นๆ แล้ว

สำหรับหน่วยงานที่มีความสนใจ จะสอบถามรายละเอียดในหลักสูตรการอบรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ 02-579-8318 หรือ 02-401-9889 ต่อ 5914 ในวันและเวลาทำการ