สสวท.ผลิตอีบุ๊คส์วิทย์-คณิต

สสวท.ผลิตอีบุ๊คส์วิทย์-คณิต

สสวท.ผลิตอีบุ๊คส์วิทย์-คณิตครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

สสวท.ผลิตอีบุ๊คส์วิทย์-คณิตครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท.มีหนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-books) และสื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ จำนวนมาก ครอบคลุมตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้บริการแก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

จุดเด่นของ ebooks สสวท. ได้แก่ การมีสื่อมัลติมีเดียรูปแบบต่างๆ เช่น วีดิโอ แอนิเมชั่น เกม ภาพ 3 มิติ ฯลฯ เข้ามาประกอบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาง่ายขึ้น ทั้งยังรู้สึกสนุก ไม่เบื่อต่างจากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิมๆ อีกทั้งการพัฒนาสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัล จะช่วยลดช่องว่างทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของนักเรียนที่อยู่ในเมืองและในชนบท รวมทั้งสร้างโอกาสการเข้าถึงการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างเป็นระบบ ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้บริการได้ที่ www.scimath.org/ebooks