หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า พัฒนา ลงทุนกับเด็กปฐมวัยคุ้มค่ากว่าวัยอื่นถึง 7 เท่า

หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า พัฒนา ลงทุนกับเด็กปฐมวัยคุ้มค่ากว่าวัยอื่นถึง 7 เท่า

“ปฐมวัย หรือช่วงขวบปีแรกๆ ของชีวิต” เป็นช่วงเวลาของการพัฒนาที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก โดยเป็นช่วงวัยที่เด็กจะมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วทั้งทางสมอง การใช้ภาษา ทักษะทางสังคม ทางอารมณ์ และการเคลื่อนไหว

ช่วงปฐมวัย จึงเป็นวัยของการสร้างรากฐานสำหรับการเติบโตและการเรียนรู้ต่อไปในชีวิต ดังนั้น การพัฒนาและการลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของทุกครอบครัวและประเทศชาติ เพราะเป็นโอกาสทองครั้งเดียวในชีวิตเด็ก

  • การลงทุนในช่วงเด็กปฐมวัยคุ้มค่ากว่าวัยอื่น 7 เท่า             

การลงทุนปฐมวัยมีความคุ้มค่ามากที่สุด ดีกว่าการลงทุนในวัยอื่นถึง 7 เท่า  ให้ผลตอบแทนแก่สังคมที่ดีที่สุดในระยะยาว

โดยในประเทศไทยมีเด็กปฐมวัยจำนวนมากที่ขาดการดูแลและการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสม ผู้ปกครองจำนวนมาก โดยเฉพาะพ่อ ยังขาดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้กับลูกเล็ก

ขณะเดียวกัน การเข้าถึงหนังสือสำหรับเด็กซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้และจินตนาการ ยังเป็นไปอย่างจำกัด โดยเฉพาะในครัวเรือนที่ยากจน นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กอายุ 3-5 ปีร้อยละ 15 ไม่ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ทั้งๆ ที่เป็นสิ่งสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก สำหรับเด็กที่ได้เข้าเรียนในระดับปฐมวัย ก็ยังอาจไม่ได้รับบริหารที่มีคุณภาพที่จะช่วยให้พวกเขาได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

วันนี้ (31ส.ค.2565)สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 การขับเคลื่อนและพัฒนาเด็กปฐมวัย “หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน” โดยมี ดร.อรรถพล สังขวาสี เลขาธิการสภาการศึกษา  กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงเป็นการเผยแพร่ ขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยที่มีคุณค่าทางวิชาการ อันนำไปประยุกต์ใช้ส่งเสริมพัฒนา สร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

  • เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการดูแล พัฒนา จัดการความรู้อย่างมีคุณภาพ

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ประธานกล่าวเปิดงานว่าการประชุมครั้งนี้  ถือเป็นการร่วมกันสร้างเด็กของประเทศไทยให้เป็นพลเมืองของโลก ทุกคนมานั่งหารือร่วมกัน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเด็กปฐมวัย หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน

"ตลอดระยะเวลาการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบันได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจน คือการยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และอีกหลายๆ หน่วยงาน หรือทุกหน่วยงานในประเทศ ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนภายในประเทศได้รับการดูแล พัฒนา และการจัดการความรู้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"ดร.คุณหญิง กัลยา กล่าว

การขับเคลื่อนและการพัฒนาเด็กปฐมวัยบรรจุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ต้องเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก  ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องให้ความรู้แก่สาธารณชนถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนเด็กปฐมวัยของประเทศ  สกศ. ถือเป็นเจ้าภาพได้จัดประชุมครั้งนี้  อันนำไปสู่การขยาย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ที่มีการวิจัยพัฒนา เป็นอีกส่วนที่มีประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ภาคีเครือข่ายมีความสำคัญอย่างมากที่ต้องร่วมมือกัน และเห็นเป้าหมายในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกัน เป็นปัจจัยสำเร็จในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

 

  • เตรียมพร้อมเด็กให้มี 5 H รับมือ VUCA World

"การลงทุนกับเด็กปฐมวัย ลงทุนกับแม่ตั้งครรภ์ตั้งแต่คลอดจนถึงเข้าประถม 1 จะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากที่สุด อยากให้ทุกภาคส่วนร่วมลงทุนเด็กปฐมวัย โดยเริ่มจากแม่ ซึ่งควรมีความสมบูรณ์เพื่อให้เด็กออกมามีคุณภาพในทุกด้าน"ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ดร.คุณหญิง กัลยา กล่าวต่อไปว่า จากสถิติ 5 ปีที่ผ่านมาจะพบว่า ประชากรของคนไทย มีอัตราการเกิดน้อยลงอย่างมาก จากเดิมมี เด็กเกิดใหม่ปีละ  1 ล้านคน ตอนนี้เหลือ 5 แสนคน ซึ่งเมื่อเด็กเกิดน้อย ทุกหน่วยงานต้องดูแลเด็กให้ดีขึ้น ด้วยเงินลงทุน และทรัพยากรที่เท่าเดิม ต้องร่วมสร้างเด็กไทยทุกคน ให้มีคุณภาพในทุกๆ ด้าน ทั้ง 5  H ได้แก่ มีความสมดุล (Harmony)  ความรู้ความสามารถที่เรียนหรือสั่งสมมา(Head)  ทักษะในการทำงาน (Hand)  ความมีใจเอาใจใส่มุ่งมั่น (Heart)และ ด้านสุขภาพ (Health) คนทำงานด้านนี้ ต้องช่วยกันคิด ตอบโจทย์เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้วยกฎหมาย การทำงาน สร้างให้เด็กมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้นเท่าตัว

“เด็กที่เกิดมาและเด็กที่อยู่ในปัจจุบัน ทุกคนจะเผชิญกับ VUCA World คือ อยุ่ในโลกที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ โลกต้องการคนที่พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่และพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์  ดังนั้น เมื่อทุกชีวิตต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ ต้องเตรียมเด็กให้มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดแบบมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ คิดเชิงคำนวณ และ การแก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งเด็กจะมีทักษะเหล่านี้ได้ ผ่านกระบวนการ Coding”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

  • "ยูนิเซฟ" พร้อมหนุนเสริมพัฒนาคุณภาพ คุณค่าเด็กปฐมวัย

นางคยองซอน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเด็ก ซึ่งถือเป็นอนาคตของประเทศ การลงทุนกับเด็กปฐมวัยจึงมีความคุ้มค่าอย่างมาก  มีหลักฐานจากทั่วโลก ได้แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องได้รับการบูรณาการจากทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการศึกษา สุขภาพ  โภชนาการและการคุ้มครอง การประชุมดังกล่าว จะเป็นการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆ  และตัวอย่างที่ดีว่าอะไรได้ผล อะไรที่ต้องหลีกเลี่ยง  เพื่อช่วยกำหนดทิศทางการพัฒนาเด็กปฐมวัย มุ่งไปสู่ข้างหน้า

ยูนิเชฟมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสที่จะพัฒนา เต็มศักยภาพ และหวังว่าจะเกิดการประชุมดังกล่าวสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยนางคยอนซอน กล่าว