นำร่อง "มรภ.พระนคร"เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง

นำร่อง "มรภ.พระนคร"เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง

สสส. หนุน เครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง และเครือข่ายภาคประชาสังคมรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ การพนัน และความรุนแรง เปิดพื้นที่พัฒนาศักยภาพเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะ นำร่องมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เน้น “การสื่อสารด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์”

โครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยงสู่ชุมชน (Health Media)  และ ภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง อาทิ เครือข่ายสื่อสร้างสรรค์เพื่อการขับเคลื่อนสังคม (Media Move) , มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน , มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล  และมูลนิธิเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้พัฒนาเยาวชนนักสื่อสารสุขภาวะฯ เข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ 

นำร่องความร่วมมือกับมหาวิทยาราชภัฏพระนครเป็นแห่งแรก ในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) “หัวใจการสื่อสาร...หัวใจความเป็นมนุษย์” ระหว่างวันที่ 9- 11  สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกิจจาทร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

นำร่อง "มรภ.พระนคร"เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในประเด็นการสื่อสารลดปัจจัยเสี่ยง บุหรี่ เหล้า อุบัติเหตุ และการพนัน กับแนวทางการศึกษา และการประกอบอาชีพนักสื่อสารในอนาคตของนิสิตนักศึกษา ให้มีความรอบรู้ในการนำเสนอเนื้อหา และสร้างสรรค์เทคนิคการนำเสนอเรื่อง / ประเด็น

มีคุณสมบัติของการเป็น  “Content Creator” ที่สามารถเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบัน สามารถปลุกกระแสให้สังคมตื่นตัวในการปรับเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสังคม

 

  • ปั้นนักสื่อสารหน้าใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยง สร้างสุขภาวะ

รศ.ดร.กุลทิพย์  ศาสตระรุจิ กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ว่า  การขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. และภาคีเครือข่าย เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขทุกขภาวะจากปัจจัยเสี่ยง ทั้ง เหล้า บุหรี่-ยาเสพติด การพนัน และอุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมสุขภาวะ

โดยมีพลังของการสื่อสาร เข้ามาเป็นจิ๊กซอว์สำคัญในการเชื่อมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ประชาชน เพื่อนำไปสู่การสร้างทัศนคติ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม  โดยนิสิตนักศึกษาที่ศึกษามาทางสาขานิเทศศาสตร์นั้น เป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่พร้อมจะเติบโตเป็นนักสื่อสารสุขภาวะที่ดี ซึ่งจะหลอมรวมการสื่อสารในภูมิทัศน์ใหม่ที่มีทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกันอย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม

นำร่อง "มรภ.พระนคร"เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ พหลภาคย์ คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมจัดอบรมในครั้งนี้  กล่าวว่า “ด้วยคณะฯ มีการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารที่ทันสมัย สามารถใช้ทักษะที่หลากหลายในการทำงานด้านวิชาชีพอย่างโดดเด่น เน้นหลักคุณธรรมจริยธรรม และสำนักรับผิดชอบต่อสังคม

การอบรม Work Shop หัวใจการสื่อสาร...หัวใจความเป็นมนุษย์ครั้งนี้ นับเป็นโอกาศสำคัญที่นิสิตนักศึกษาจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เชิงประเด็น และเทคนิคการนำเสนอเนื้อหาในภาคปฏิบัติมาใช้กับภาคทฤษฎีที่ได้ร่ำเรียนมา เพื่อมาสร้างสรรค์ผลงานสื่อที่มีสไตล์ของตนเอง สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมคุณภาพ ลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบทางสังคมต่าง ๆ และขอขอบคุณ สสส. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ประสานความร่วมมือมาในครั้งนี้

 

  • เครือข่ายสร้างความรอบรู้ดูแลและป้องกันตนเองให้มีสุขภาวะ

ด้านนายวิชิต เอื้ออารีวรกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทย เคเบิล บรอดแคสติ้ง จำกัด หรือสถานีข่าวสุขภาวะ Cable Cahnnel37HD  ซึ่งมีโครงการข่ายการออกอากาศอยู่ทั่วประเทศ ยินดีให้ความร่วมมือในการเป็นสื่อกลางเชื่อมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)  ลดปัจจัยเสี่ยงทางสังคมออกสู่สายตาผู้รับชมในทุกพื้นที่ด้วยพลังของเครือข่ายเคเบิลท้องถิ่น การติดตามข้อมูลข่าวสารในแต่ะละวัน ไม่ว่าจะเป็นทางสื่อหลัก สื่อออนไลน์ และสื่อท้องถิ่นอย่างเคเบิลทีวีมีความสำคัญมาก 

เพราะในแต่ละวันทีมผลิตต้องไปนำเสนอ Content หรือ เนื้อหา เพื่อสร้างความรอบรู้ในการดูแลและป้องกันตนเองให้มีสุขภาวะที่ดีทั้งกายและใจ เพื่อให้พี่น้องผู้ชมได้มีพลังในการก้าวต่อไปในยามวิกฤติทางสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพเช่นนี้

ด้วยบทบาทของนักสื่อสารมวลชน ผมเชื่อมั่นว่าเยาวชนที่เดินมาบนเส้นทางสายนี้ จะต้องถูกบ่มเพาะเรื่องการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร ที่คำนึงถึงความถูกต้อง เชื่อถือได้ ไม่เป็นข่าวปลอมและข่าวลวง รวมถึงเนื้อหาข่าวต้องเป็นไปในการสร้างสรรค์สังคมคุณภาพ มิใช่มอมเมาให้งมงายกับประเด็นที่ไม่สร้างสรรค์

นำร่อง "มรภ.พระนคร"เครือข่ายนักสื่อสารสร้างสุขภาวะลดปัจจัยเสี่ยง

ส่วนเนื้อหาจะชวนติดตามอย่างไรนั่น อยู่ที่กลเม็ดของวิธีการเล่าเรื่อง และเทคนิคการนำเสนอที่น่าสนใจนั่นเอง  การอบรมในครั้งนี้ผมในฐานะสถานีข่าวสุขภาวะยินดีเปิดพื้นที่นำผลงานของนิสิตนักศึกษามาเผยแพร่ทางช่องทางของเรา และพร้อมให้โอกาสในการเรียนรู้ด้านวิชาชีพสายวิทยุ-โทรทัศน์ กับรายการต้นแบบทางสุขภาวะที่เราทำร่วมกับ สสส. ทางสถานี Cable Channel 37HD อีกด้วย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “หัวใจการสื่อสาร...หัวใจความเป็นมนุษย์” ได้รับเกียรติจากวิทยากรมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อบูรณาการร่วมกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ ให้กับนิสิตนักศึกษาในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ อาทิ คุณภานุรัจน์ ศนีบุตร ผู้สื่อข่าว / ผู้ประกาศข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD

คุณชูวิทย์ จันทรส นักขับเคลื่อนรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยง  สสส. , คุณจะเด็จ เชาว์วิไล นักต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางสังคม สสส.  โดยนิสิตนักศึกษาจาก มหาวิทยาราชภัฏพระนคร และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เข้าร่วมทุกคนจะได้รับบัตรประกาศนียบัตรฯ จากคุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ รักษาการผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. และผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเติบโตเป็นนักสื่อสารสุขภาวะฯ  ที่ดี พร้อมสร้างสรรค์สื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีคุณภาพต่อไป