ยิ้มได้! 83 ลูกจ้าง JSL ได้ค่าชดเชยครบถ้วน เป็นเงิน 28 ล้าน

ยิ้มได้! 83 ลูกจ้าง JSL ได้ค่าชดเชยครบถ้วน เป็นเงิน 28 ล้าน

อัปเดต น่าจะพอยิ้มได้! 83 ลูกจ้าง JSL ได้ค่าชดเชยครบถ้วน เป็นเงิน 28 ล้าน ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้ว

ลูกจ้าง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ที่นายจ้างนำเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน มาวาง ณ สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 83 คน  เป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาท ครบถ้วน พร้อมทั้งจ่ายเงินคืนให้แก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กสร. จำนวน 1,310,760 บาท พร้อมดอกเบี้ยด้วย  
          
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 (สรพ. 4) เพื่อแสดงความยินดีกับลูกจ้างบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) กรณีนายจ้างนำเงินมาวางตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 และชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) พร้อมดอกเบี้ย โดย นายสุชาติ เปิดเผยว่า กรณีที่ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด (JSL) ได้เลิกจ้างลูกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น  ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกันช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว  ซึ่ง กสร. ได้มอบหมายพนักงานตรวจแรงงาน สรพ. 4 ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้าง JSL อย่างเต็มที่ 

ยิ้มได้! 83 ลูกจ้าง JSL ได้ค่าชดเชยครบถ้วน เป็นเงิน 28 ล้าน

โดยมีคำสั่งให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพราะขณะนั้นนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดหรือเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ รวมทั้งนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน  ลูกจ้าง JSL ได้ยื่นเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ ซึ่ง กสร.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 74 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,760 บาท

เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ลูกจ้างJSL ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายจ้างเลิกจ้างไปเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 แล้วในส่วนของกรมการจัดหางาน ได้หางานตามตำแหน่งงานว่างให้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หาอาชีพ พร้อมด้วยการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานหลักสูตรบาริสต้าและการทำเบเกอรี่ เพื่อให้ลูกจ้าง JSL มีงานทำ มีอาชีพ ซึ่งผมตระหนักถึงคุณภาพชีวิตลูกจ้างทุกคนจะต้องดีกว่าวันนี้ การสร้างงานสร้างรายได้ เพื่ออนาคตที่สดใสในการดำรงชีพ ในส่วนสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินประกันการว่างงานให้กับลูกจ้างไปแล้ว 1 เดือน เป็นเงิน 636,376.50 บาท ซึ่งพนักงานเหล่านี้จะได้รับเงินประกันการว่างงานไปจนกว่าจะได้งานใหม่ เป็นเวลา 6 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,818,259 บาท” นายสุชาติ กล่าว

ยิ้มได้! 83 ลูกจ้าง JSL ได้ค่าชดเชยครบถ้วน เป็นเงิน 28 ล้าน

สั่งการให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช่วยเหลือลูกจ้างอย่างเต็มที่ และได้มอบหมายให้ พนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 เร่งดำเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และ พ.ศ. 2554 จนสามารถออกคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พร้อมจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนนายจ้างได้นำเงินมาจ่ายตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน สรพ.4 ในอัตราร้อยละ 60 จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องทั้งหมด จำนวน 83 คน รวมเป็นเงิน 16,894,684.50 บาท แล้ว

และในวันนี้ (31 สิงหาคม 2565) ตัวแทนนายจ้าง ได้นำเงินมาวางตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ในอัตราร้อยละ 40 (ส่วนที่เหลือ) รวมเป็นเงิน 11,263,123 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี เพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้อง รวมเป็นเงินที่ลูกจ้างผู้ร้องทั้ง 83 คน ได้รับตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 28,157,807.50 บาท ครบถ้วนตามคำสั่ง พร้อมทั้งนำเงินจ่ายชดใช้คืนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้แก่ กสร. จำนวน 1,310,760 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีนับแต่วันที่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างผู้ร้องด้วย