"ก.แรงงาน" จับมือ 12 หน่วยงาน เชื่อมข้อมูล "จัดหางาน"

"ก.แรงงาน" จับมือ 12 หน่วยงาน เชื่อมข้อมูล "จัดหางาน"

กระทรวงแรงงาน จับมือ 12 หน่วยงาน เอ็มโอยู เชื่อมข้อมูล "จัดหางาน" ช่วยเหลือระบบเพื่อนครอบครัว บูรณาการความร่วมมือในการให้คำปรึกษา ติดตาม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการคุ้มครองสิทธิ และส่งต่อผู้ใช้บริการและครอบครัว

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ 
นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส รองปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

 

นายวรรณรัตน์ กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายตกลงร่วมมือกันดำเนินการขับเคลื่อนการให้บริการและความช่วยเหลือในระบบเพื่อครอบครัว : Family Line เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้คำปรึกษา ติดตาม ช่วยเหลือ จัดสวัสดิการคุ้มครองสิทธิ และส่งต่อผู้ใช้บริการและครอบครัว

 

"ก.แรงงาน" จับมือ 12 หน่วยงาน เชื่อมข้อมูล "จัดหางาน"

รวมทั้งพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ออนไลน์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสื่อสร้างสรรค์ด้านครอบครัว สำหรับสมาชิกครอบครัวทุกช่วงวัย ในส่วนของขอบเขตความร่วมมือของกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จะสนับสนุนบุคลากรร่วมเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line ในประเด็นการหางาน

 

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางาน สนับสนุนการติดตาม ช่วยเหลือ และส่งต่อผู้ใช้บริการและครอบครัว รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการขับเคลื่อนระบบเพื่อนครอบครัว : Family Line

 

"ก.แรงงาน" จับมือ 12 หน่วยงาน เชื่อมข้อมูล "จัดหางาน"

บูรณาการความร่วมมือ

 

สำหรับการลงนามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงาน ได้แก่

 • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงแรงงาน
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม
 • สมาคมจิตวิทยาการปรึกษา
 • สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • สถาบันส่งเสริมบทบาทพ่อแม่เพื่อสังคม
 • สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

"ก.แรงงาน" จับมือ 12 หน่วยงาน เชื่อมข้อมูล "จัดหางาน"