สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

สจล. พัฒนาโซลูชั่น "Skill Mapping" ระบบวิเคราะห์ความต้องการตลาดแรงงาน เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ-เอกชน ออกแบบหลักสูตรมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง อัพเดททักษะที่ต้องใช้ในแต่ละสายงาน ตั้งเป้าเริ่มใช้ภายใน สจล. ปีการศึกษา1/2565 เล็งใช้ทรานสคริปต์แนวใหม่ไม่ได้โชว์แค่ GPA

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 65 ศ. ดร.สุรินทร์ คำฝอย รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวในงานสัมภาษณ์พิเศษกลุ่ม เปิดภาพ สจล. ในยุคใหม่กับบทบาทสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ณ KMITL City Center ทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยระบุว่า ที่ผ่านมา อุดมศึกษามักตกเป็นจำเลย ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบไปไม่มีงานทำ หลักสูตรไม่ตอบโจทย์โลกอนาคต ขณะที่ หลักสูตรในมหาวิทยาลัยเปลี่ยนทุก 5 ปี ซึ่งอาจไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

 

การแข่งขันด้าน การศึกษา-แรงงานไทย น่าห่วง

 

ทั้งนี้ เมื่อกลับมาดูการแข่งขันทั้งด้านการศึกษาและด้านระดับฝีมือแรงงานของไทยอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วง อาทิ ตัวชี้วัดศักยภาพการแข่งขันด้านทรัพยากรมนุษย์โลกในปีที่ผ่านมา (The Global Talent Competitiveness Index 2021) ประเทศไทยได้เฉลี่ยเพียง 45.46 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 68 ของโลก ซึ่งผลการจัดอันดับข้างต้น เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอีกหลายผลการสำรวจ

 

"หากไม่มีการพัฒนาทักษะของแรงงานอย่างจริงจัง ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยก็จะค่อยๆ ทิ้งห่างจากประเทศอื่นๆ ในเวทีเศรษฐกิจโลกในที่สุด อันสอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากภาคอุตสาหกรรมถึงอุปสงค์ความต้องการทักษะแรงงานที่เปลี่ยนไปโดยคาดหวังว่าบัณฑิตจบใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน" 

 

นอกจากจะมีความรู้ด้านวิชาการแล้ว ควรมีทักษะการทำงานที่พร้อมใช้ทั้งทักษะทางเทคนิค (Technical Skill) และทักษะทั่วไป (General Skill) ตามอุปสงค์ความต้องการทักษะแรงงานที่ต่างไปในแต่ละอุตสาหกรรม

 

สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

Skill Mapping อัพเดทความต้องการ ตลาดแรงงาน 

 

ดังนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เป็นกลไกสำคัญ เป็นที่มาของการพัฒนา “ฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน” (Skill Mapping) โดยเอาดาต้าชั้นนำของโลก จากเว็บไซต์ LinkedIn ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า 800 ล้านคน จาก 200 ประเทศทั่วโลก รวมถึง JobsDB เพื่อให้รู้ว่าปัจจุบัน แต่ละอาชีพในตลาดแรงงานต้องการทักษะแบบไหน 

 

"สจล. เล็งเห็นความจำเป็นในการสร้างระบบตรงกลางที่ช่วยเชื่อมโยงระหว่างทักษะที่ตลาดแรงงานสมัยใหม่ต้องการเพื่อการออกแบบหลักสูตร สาขาวิชาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สจล. ให้สอดคล้องกัน สามารถสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะการทำงานที่ตรงกับความต้องการที่เฉพาะลงไปแต่ละอุตสาหกรรม" 

 

อย่างไรก็ดี โซลูชั่นดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้นำไปเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565

 

ทำความรู้จัก Skill Mapping

 

สำหรับ Skill Mapping คือ แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ สจล. พัฒนาขึ้นมาเพื่อรวบรวมและแสดงทักษะที่จำเป็นสำหรับแต่ละตำแหน่งงานในปัจจุบันจากฝั่งผู้ประกอบการ (Demand Side) เชื่อมโยงทักษะในหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนจากฝั่งสถานศึกษา (Supply Side) เพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศและการออกแบบแนวทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองอุปสงค์ภาคแรงงานได้อย่างแท้จริง

 

สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

อัพเดทข้อมูลให้ทันสมัย รู้เท่าทันตลาดแรงงาน

 

รศ. ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) นักวิจัยผู้พัฒนาโซลูชั่นระบบ Skill Mapping เผยว่า จุดเด่นของโซลูชั่นดังกล่าว คือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานรับรองคุณวุฒิ หน่วยงานของรัฐ สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะแรงงานที่ผู้ประกอบการคาดหวังในการจ้างงานได้

 

สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

 

โดยระบบจะปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาโดยใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บทั้งจากผู้ใช้งานโดยตรง รวมถึงแหล่งข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพสายงานต่างๆ ร่วมกับฐานข้อมูลภายนอกอื่นๆ อาทิ ข้อมูลจากเว็บไซต์สมัครงานที่เป็นที่นิยมอย่าง ลิงก์อิน (LinkedIn) จ๊อบส์ดีบี (JobsDB) นำมารวบรวมและกลั่นกรองก่อนประมวลผลออกมาเป็นฐานข้อมูลกรอบทักษะที่แต่ละสายอาชีพต้องการอย่างแท้จริง

 

ทั้งด้านเทคนิคและทักษะทั่วไปเพื่อให้สถานศึกษาต่างๆ ได้นำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในการออกแบบหลักสูตร นอกจากนี้ โซลูชั่นดังกล่าวยังเปิดให้ นักศึกษา ประชาชน ได้เข้าถึงฐานข้อมูลที่แสดงบน Skill Mapping มาเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะของตนให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละสายอาชีพได้เช่นกัน

 

เล็งใช้ ใบทรานสคริปต์แนวใหม่ ที่ไม่ได้โชว์แค่ GPA

 

แรกเริ่มนั้น สจล. ได้นำเสนอต่อที่ประชุม กองส่งเสริมและพัฒนากำลังคน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำแพลตฟอร์ม Skill Mapping มาใช้กับ สจล. ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป รวมถึง เล็งประกาศใช้ ใบทรานสคริปต์แนวใหม่ ที่ไม่ได้โชว์แค่ GPA แต่ระบุถึงศักยภาพของบัณฑิตทั้ง Soft Skill และ Hard Skill ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

 

สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

 

รศ. ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. มุ่งมั่นในการพลิกบทบาทสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งอนาคต ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาที่ริเริ่มนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบการศึกษาหลักและการศึกษาทางเลือก ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบัณฑิตยุคใหม่ รวมถึงแรงงานและผู้ประกอบการไทยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปด้วยนวัตกรรม

 

ปัจจุบันเทคโนโลยีดิสรัปชัน (Technology Disruption) คือความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมมีการนำนวัตกรรมระดับสูงมาใช้ มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะใหม่ๆ ที่สามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ สจล.ในฐานะสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้นำในการวางรากฐานนวัตกรรม ทั้งการสร้างงานวิจัย รวมทั้งบุคลากรให้สามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Disruptor)

 

สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ

 

"การพัฒนา “ฐานข้อมูลกรอบทักษะแรงงาน” (Skill Mapping) โซลูชั่นระบบรวบรวมทักษะแรงงานที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตรของ สจล. ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ โซลูชั่นดังกล่าว เปรียบเสมือนแผนที่นำทาง ที่เปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาคแรงงาน ได้ร่วมกันพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกัน" รักษาการอธิการบดี สจล. กล่าว

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://skill.kmitl.ac.th/

 

สจล. พัฒนา Skill Mapping เมื่อ "ตลาดแรงงาน" เปลี่ยน การศึกษาต้องปรับ