"ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 เช็กสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย

"ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 เช็กสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย

เช็กตรวจสอบ "ประกันสังคม" แจ้งผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ย้ำสิทธิประโยชน์ ทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย

สำนักงาน ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แนะนำผู้ประกันตน มาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40ช็กสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตั้งแต่เกิด-แก่-เจ็บ-ตาย สรุปง่ายๆ ดังนี้

มาตรา 33 ลูกจ้างในสถานประกอบการ 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเดือนละ 5% ของค่าจ้าง
สูงสุดไม่เกิน 750 บาท/เดือน 
คุ้มครอง 7 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีชราภาพ
- กรณีว่างงาน

มาตรา 39 ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 432 บาท/เดือน คุ้มครอง 6 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีคลอดบุตร
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีสงเคราะห์บุตร
- กรณีชราภาพ

"ประกันสังคม" ม.33 ม.39 ม.40 เช็กสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บและตาย
 

มาตรา 40 ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
ผู้ประกันตนสามารถเลือกสมัครได้ 3 ทางเลือก ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน
คุ้มครอง 3 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต

ทางเลือกที่ 2 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน 
คุ้มครอง 4 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3 
ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน
คุ้มครอง 5 กรณี
- กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
- กรณีทุพพลภาพ
- กรณีเสียชีวิต
- กรณีชราภาพ
- กรณีสงเคราะห์บุตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม คลิก หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง