เงินขาดมือ แรงงาน ให้ยืม 50,000 บาท ดอก 0% 12 งวด อาชีพอิสระ เช็กเลย

เงินขาดมือ แรงงาน ให้ยืม 50,000 บาท ดอก 0% 12 งวด อาชีพอิสระ เช็กเลย

วิกฤตโควิด เงินขาดมือ กระทรวงแรงงาน ผุดโครงการให้ยืม 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% 12 งวด สำหรับกลุ่มอาชีพอิสระ เช็กเลย

นโยบายเร่งด่วน รักษาการจ้างงาน พัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงทางเลือก อาชีพอิสระ และการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน หรือ แรงงานนอกระบบ จากวิกฤตโควิด เงินขาดมือ ให้ยืมเงิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0% 12 งวด 

กระทรวงแรงงาน ได้อนุมัติวงเงินกู้ยืมและมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 0 ต่อปี (จากเดิมร้อยละ 3) ในงวดที่ 1 -12 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสำหรับแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงาน กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมาย บรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เงินขาดมือ แรงงาน ให้ยืม 50,000 บาท ดอก 0% 12 งวด อาชีพอิสระ เช็กเลย

เงื่อนไขและคุณสมบัติผู้กู้

  • ผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
  • มีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้าน
  • หลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน
  • ประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
  • ประเภทกลุ่มบุคคล ผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน มีทรัพย์สินหรือเงินทุนดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท

 

วงเงินกู้

  • เงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี
  • กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

ผู้ที่สนใจกู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและยื่นคำขอกู้เงินได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด ในท้องที่ที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน ภายใน 31 สิงหาคม 2565 และทำสัญญากู้ยืมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

ที่มา กระทรวงแรงงาน