"ค่าเสี่ยงภัยโควิด" จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน รับไปเลย 3,000 บาท ต้องเช็กติดตาม

"ค่าเสี่ยงภัยโควิด" จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน รับไปเลย 3,000 บาท ต้องเช็กติดตาม

ตรวจสอบเช็กเลย "ค่าเสี่ยงภัยโควิด" จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน รับไปเลย 3,000 บาท อยากได้ต้องติดตามความคืบหน้าและการเบิกจ่าย

ยังคงอยู่ในกระแสความสนใจ กรณี "ค่าเสี่ยงภัยโควิด" จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน รับไปเลย 3,000 บาท ซึ่งตามที่ มติ ครม. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับเป็น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด - 19 ให้ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ดังนี้

  •  กำนัน
  • ผู้ใหญ่บ้าน
  • แพทย์ประจำตำบล
  • สารวัตรกำนัน
  • ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
  • อาสารักษาดินแดน ( อส.) 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.เคาะค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าโควิด 2.7 แสนคน 811 ล้าน

 

ทั้งนี้ จ่ายให้อัตราเดือนละ 500 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 รวมจำนวน 270,590 คน เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 811,770,000 บาท

ในเรื่องนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า หลังคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด - 19 ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่สกัดกั้นและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน เสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและชีวิต
 

ประกาศระเบียบ “ค่าเสี่ยงภัยโควิด”

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ "มหาดไทย" ประกาศระเบียบ “ค่าเสี่ยงภัยโควิด” มาแล้ว ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ประกอบกับเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน จูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และประโยชน์ตอบแทนอื่น รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และมาตรา 74 (9) แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 (9 ) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 85 (10) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564”

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

          ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

          ข้อ 4 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) (6) และ (7) ของข้อ 5 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559

          “( 5 ) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

          (6) เงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงภัยต่อสุขภาพ

          (7) เงินรายการอื่นที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกำหนดให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเพิ่ม หรือเงินที่มีลักษณะ เดียวกัน”

          ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 5 วรรคสอง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

          “การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหาร งานบุคคลส่วนท้องถิ่นกำหนด แล้วแต่กรณี ”

"ค่าเสี่ยงภัยโควิด" จ่ายย้อนหลัง 6 เดือน รับไปเลย 3,000 บาท ต้องเช็กติดตาม

ที่มา -  ราชกิจจานุเบกษา