กว่า 2 ล้านคนเสี่ยงสูง! "สงกรานต์2565" ติดโควิด รุนแรง-เสียชีวิต

 กว่า 2 ล้านคนเสี่ยงสูง! "สงกรานต์2565" ติดโควิด รุนแรง-เสียชีวิต

แม้ว่าอาการโควิดโอมิครอน มากกว่า 90 % จะเป็นไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย แต่คนไทยยังมีอีกกว่า 2 ล้านคนที่เสี่ยงสูง หากมีการติดเชื้อแล้วจะอาการรุนแรงและเสียชีวิต โดยเฉพาะช่วง "สงกรานต์2565" ที่จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยง!!

ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ระบุว่า  ผู้เสียชีวิตเพิ่มที่มีการรายงานในแต่ละวันนั้น ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19 หรือรับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ 
          ทั้งนี้ อัตราป่วยตายโควิด จะเพิ่มสูงขึ้นมากในกลุ่มอายุที่สูงมากขึ้น 

  • กลุ่มอายุ  1-50 ปี อัตราป่วยตายต่ำกว่า 0.1 %
  • กลุ่มอายุ  50-60 ปี  อัตราป่วยตาย0.3%
  • กลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป อัตราป่วยตาย7.5 %

เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่ม608 ให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยเฉพาะการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น  เพื่อลดการป่วยหนักและเสียชีวิต

     สูงวัย 2 ล้านคน ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด 
ทว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุ ที่ดูเหมือนโอมิครอนจะพุ่งเป้าโจมตีนั้น ข้อมูลถึงวันที่ 17 มี.ค.2565 

ยังมีผู้สูงอายุไม่ได้รับวัคซีนโควิด19 แม้แต่เข็มเดียว กลับมีถึง 2.2 ล้านคน จากจำนวนผู้สูงอายุทั้งสิ้น  12.7 ล้านคน  

ได้ฉีดเข็ม 1 เข็มราว 10.5 ล้านคน คิดเป็น 83.3 % 

ได้ฉีดเข็ม 2 เข็มราว 10 ล้านคน คิดเป็น 78.9 %    

ได้ฉีดเข็ม 3 กระตุ้นแล้วราว 4.1 ล้านคน  คิดเป็น 32.5 %   
        ทั้งที่ มีข้อมูลชัดเจนว่า ผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีน โอกาสเสียชีวิตน้อยกว่า ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน และผู้ที่ได้ฉีดเข็ม3 โอกาสเสียชีวิตน้อยกว่า ได้รับเพียง 2 เข็ม  ข้อมูล 1ม.ค.-18 ก.พ.2565 พบว่า  

  • กลุ่มไม่ได้รับวัคซีน จำนวนเสียชีวิต 387 คน  อัตราเสียชีวิตต่อล้านคน 178 
  • กลุ่มได้รับวัคซีน 1 เข็ม  จำนวนเสียชีวิต  66 คน  อัตราเสียชีวิตต่อล้านคน 112 
  • กลุ่มได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวนเสียชีวิต  197 คน  อัตราเสียชีวิตต่อล้านคน 32 เสียชีวิตลดลง 6 เท่า 
  • กลุ่มได้รับวัคซีน 3 เข็ม จำนวนเสียชีวิต 16 คน  อัตราเสียชีวิตต่อล้านคน 4 เสียชีวิตลดลง 41 เท่า 

เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 3 ล้านโดส ก่อนสงกรานต์ 2565 
     เพราะฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการฉีดเข็ม 3 ให้ผู้สูงอายุ  ซึ่งเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2565  ศบค.รับทราบแผนการเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็ม3กระตุ้นในผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเทศกาลสงกรานต์ 2565  โดยวัคซีนที่ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มทั่วประเทศ จำนวน 3 ล้านโดส ในระยะเวลาก่อนเทศกาลสงกรานต์  มีเป้าหมายแต่ละจังหวัด ผู้สูงอายุที่ถึงกำหนดการฉีดเข็ม3 กระตุ้น ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 70 %       

       “ผู้สูงอายุอาจจะกลัว กังวลเรื่องของผลข้างเคียง จึงจะมอบเป็นนโยบายให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ด้วยไฟเซอร์ ในปริมาณ ครึ่งโดสให้กับผู้สูงอายุ  รวมถึง  ในการกระตุ้นเข็ม 4 กับกลุ่มทั่วไปที่ถึงกำหนดด้วย เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการระบุว่าช่วยลดผลข้างเคียง และภูมิคุ้มกันขึ้นได้ดี แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสมัครใจ ทั้งนี้ จะมีการจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่ม 608 หรือSAVE 608 ระหว่างวันที่ 21-30 มี.ค.2565”นพ.เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.)กล่าว 

แผนการเร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ผู้สูงอายุ 
1.การบริการฉีดวัคซีน  
- จัดหน่วยบริการให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก ทั้งในสถานพยาบาลและออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุก 
- บูรณาการการค้นหาประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายทุกจังหวัด/กรุงเทพฯ

-บูรณาการความร่วมมมือการระดมการฉีดวัคซีน โดยกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงาน สภาอุตสาหกรรมและภาคเอกชน 

2.เร่งประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้/ความเข้าใจกับประชาชน

- บูรณาการร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหน่วยงานสื่อประชาสัมพันธ์หลักต่างๆ 
- จัดงานรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุเพื่อให้ประชาชนรับรู้เป็นวงกว้าง