"Future Design" หลักสูตรใหม่ ม.รังสิต ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ชีวิตออกแบบได้

"Future Design" หลักสูตรใหม่ ม.รังสิต ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ชีวิตออกแบบได้

ม.รังสิต เปิดตัว 2 หลักสูตรใหม่ "Future Design" ชีวิตออกแบบได้ หนุนแพลตฟอร์ม“Future Skill x New Career Thailand” ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และ "RSU Golf Academy" หลักสูตรกอล์ฟระยะสั้น ระดับตรี-โท-เอก ปักหมุดสร้างมิติใหม่แห่งอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟไทย

จากแผนยุทธศาสตร์การเตรียมคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคศตวรรษที่ 21 ที่ได้เริ่มมีโครงการพัฒนาทักษะกําลังคนของประเทศ (Reskill / Upskill / New skill) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมรองรับการทํางานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของโควิด-19 รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกําลังคนในประเทศ

มหาวิทยาลัยรังสิต (ม.รังสิต) ได้นําร่องสนับสนุนแนวคิดดังกล่าว เตรียมเปิดหลักสูตรใหม่ “Future Design” ชีวิตออกแบบได้ “เสริมทักษะ สร้างคน เพิ่มโอกาส สร้างงาน” พัฒนาเยาวชนสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมอัจฉริยะ สอดคล้องกับนโยบายของอว.ในการพัฒนาหลักสูตร Sandbox

ผศ.ดร นฤพนธ์ ไชยยศ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ด้วยการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันนั้นจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา และการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ ไม่จำเป็นจะต้องเรียนตามคณะ สาขา ภาควิชาเท่านั้น แต่สามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่เอาอาชีพเป็นตัวตั้ง และเพิ่มเติมทักษะ สมรรถนะในอาชีพเหล่านั้น ไม่ใช่เป็นการเอาคณะ สาขาเป็นตัวตั้งเพียงอย่างเดียว 

" แพลตฟอร์ม Future Skill x New Career Thailand ที่เกิดขึ้น โดยอว.ถือเป็น พื้นที่เชื่อมความต้องการด้านกําลังคนของภาคเอกชน ผู้จ้างงาน และเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะความรู้ เพื่อเสริมทักษะใหม่และพัฒนาทักษะที่มีอยู่ (Reskill / Up skill / New Skill) ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ตอบสนองความต้องการและความคล่องตัวในการเรียนของคนทุกกลุ่ม เน้นการเสริม เพิ่ม และพัฒนาทักษะในอนาคต รวมถึงทักษะเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม"ผศ.นฤพันธ์ กล่าว 

 

  • "Future Design" ออกแบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

ผศ.นฤพันธ์ กล่าวต่อไปว่า ม.รังสิตเล็งเห็นความสําคัญและพร้อมสนับสนุนแพลตฟอร์ม “Future Skill x New Career Thailand” และพร้อมเปิดพื้นที่ในการสร้างโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ จึงได้มีการปรับแผนการเรียนการสอนให้ทุกคนได้มีโอกาสออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง

โดยออกแบบหลักสูตรใหม่ เป็นการเรียนรู้ตามรายบุคคลของผู้เรียน เยาวชนผู้เรียนสามารถออกแบบการเรียนในแบบของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นและเหมาะสมกับตัวตนนําไปสู่การพัฒนาตนเองให้พร้อม มีทักษะพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ

ด้าน นายวิทูล ทิพยเนตร คณบดีสถาบัน Gen.Ed. มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า หลักสูตรใหม่ Future Design ที่กําลังขออนุมัติจะเป็นการศึกษารูปแบบใหม่ที่มีความแตกต่างจากมาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษาแบบเดิม ให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์เชิงสมรรถนะที่เกิดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง

เน้นผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความต้องการของประเทศนั่นคือ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ กระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับโลกได้ 

  • เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ เติมทักษะแห่งอนาคต

หลักสูตรดังกล่าว เปิดกว้างให้ทุกคนที่อยากเรียนรู้โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะเด็กจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่านั้น แต่ใครก็ตามที่อยากเพิ่มเติมทักษะแห่งอนาคต เตรียมความพร้อมทางด้านทัศนคติ ทักษะความสามารถ และความรู้สําหรับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

มีระบบความคิดแบบใหม่ และอาชีพใหม่ในอนาคต (Future Career) สามารถประสบความสําเร็จในชีวิตได้เร็วข้ึน สามารถมาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ เพราะการเรียนการสอนของหลักสูตรใหม่นี้มีการแบ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก 

 


 

  • เปิดหลักสูตร RSU Golf Academy

ทั้งนี้ หลักสูตร Future Design จะได้รับอนุมัติจากอว.ในเร็วๆ นี้ และจะเริ่มรับผู้เรียนกลุ่มแรกจำนวน 50 ท่าน สําหรับผู้สนใจหลักสูตรใหม่ Future Design สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือปรึกษาการเรียนการสอนได้ที่ สถาบัน Gen.Ed. โทร. 02-7916000 ต่อ 6623นอกจากนั้น ม.รังสิต ได้มีการเตรียมเปิด RSU Golf Academy หลักสูตรกอล์ฟระยะสั้น และในระดับปริญญาตรี-โท-เอก 

นายดุสิต ศิริสมบัติ รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า  จากวิสัยทัศน์ของ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ ที่ต้องการ สร้างนักกอล์ฟเยาวชน รวมทั้งผู้สนใจโดยทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ ให้รู้จักและเล่นกีฬากอล์ฟ จึงเกิด RSU Golf Academy ขึ้น โดยในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยรังสิตจะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระดับปริญญาเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ

ระดับปริญญาตรี จะเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากีฬากอล์ฟ มุ่งสร้างนักกีฬากอล์ฟ รวมทั้งผู้สนใจในอุตสาหกรรมกอล์ฟที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สื่อข่าวกีฬากอล์ฟ ผู้ออกแบบสนามกอล์ฟ ผู้ให้บริการด้านโรงแรม ภัตตาคาร และการบริการต่างๆ ในสนามกอล์ฟ 

“นอกจากจะเปิดหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา วิจัยในอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องแล้ว มหาวิทยาลัยรังสิตยังมีหลักสูตรระยะสั้นถึง 4 ระดับ ตั้งแต่ผู้ที่ไม่เคยเล่นกอล์ฟ หรือไม่มีความรู้ด้านนี้ แต่อยากเรียนรู้" รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยว กล่าว

  • อบรมระยะสั้น ใน 4 กลุ่มระดับ 

ด้าน โปรเชาวรัตน์ เขมรัตน์ อาจารย์ประจําหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชากีฬากอล์ฟ วิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการเป็นนักกอล์ฟอาชีพที่อยู่วงการกอล์ฟของประเทศไทย มาร่วม 30 ปี 

กีฬากอล์ฟมีมูลค่าทางการตลาดมากมายมหาศาล ทั้งเรื่องมูลค่าสนามกอล์ฟ เงินรางวัล การเรียนการสอนกอล์ฟ การเดินทางท่องเที่ยว อุปกรณ์ เครื่องแต่งกาย การเรียน การสอน การจ้างงาน การถ่ายทอดสด เป็นต้น และยังเป็นกีฬาชนิดเดียวที่สร้างรายได้เข้าประเทศจำนวนมาก 

การเปิดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อต้องการสนับสนุน ส่งเสริมใหอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟของประเทศไทยมีการพัฒนายิ่งขึ้น  และพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนที่ เช่น ผลิตนักกอล์ฟ ครูสอนกอล์ฟ นักวิชาการ นักวิจัยด้านกอล์ฟ ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขัน ผู้จัดการนักกีฬา สื่อมวลชนด้านกอล์ฟ รวมทั้งบุคลากรที่ทํางานในอุตสาหกรรมกอล์ฟทั้งในภาคสนาม การบริการ การตลาด การท่องเที่ยว ฯลฯ

ทั้งนี้ สําหรับหลักสูตรกอล์ฟที่มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอน มีทั้งหลักสูตรอบรมระยะสั้น (RSU Golf Academy Short Courses) โดยมีทั้งหมด 4 กลุ่มระดับ (Module) ได้แก่

Module ที่ 1 ระดับเริ่มต้น (Beginner) พื้นฐานกีฬากอล์ฟ การเล่นลูกสั้น การสร้างวงสวิง และการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ ผู้เรียนจะต้องฝึกปฏิบัติจริงและออกรอบในสนามกอล์ฟ

Module ที่ 2 ระดับกลาง (Intermediate) กฎ กติกา มารยาท กีฬากอล์ฟ การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาวงสวิง ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องฝึกการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาวงสวิงและเก็บสถิติการเล่น โดยออกรอบในสนามจริง

Module ที่ 3 ระดับสูง (Advanced) จิตวิทยากีฬากอล์ฟ การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟ และการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟ ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องฝึกปฏิบัติการเล็งลูกสั้นในสถานการณ์พิเศษและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟ 

Module ที่ 4 ระดับอาชีพ (Professional) การเป็นผู้ตัดสินกีฬากอล์ฟและการฝึกทักษะกีฬากอล์ฟขั้นสูง 

รวมทั้งหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีคณาจารย์ ผู้ร่วมสอนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างมืออาชีพในวงการกีฬากอล์ฟ เรียกว่า ผู้เรียนจะได้เรียนลึกทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีสนามกอล์ฟ RSU Vista Golf Course เป็นสนามเรียนรู่ สนามทดลองและปฏิบัติจริง

ทั้งนี้ หลักสูตรกอล์ฟระยะสั้น และระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจวิทยาลัยการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต www.facebook.com/COTHRSU