รมว.เฮ้ง แจง 6 เดือน จ่าย "เงินสงเคราะห์" ลูกจ้างแล้ว 54.4 ล้านบาท

รมว.เฮ้ง แจง 6 เดือน จ่าย "เงินสงเคราะห์" ลูกจ้างแล้ว 54.4 ล้านบาท

รมว.เฮ้ง แจง 6 เดือน รัฐบาลให้การช่วย "ลูกจ้าง" ถูกเลิกจ้างไร้เงินชดเชย จ่ายเงิน "กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง" แล้วจำนนวน 4,564 คน เป็นเงิน 54.5 ล้านบาท

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความห่วงใยกลุ่ม ลูกจ้าง ที่ถูกเลิกจ้างโดยนายจ้างไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนดได้

 

พร้อมแนะนำลูกจ้างที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ นายจ้าง ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย หรือเงินตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างสามารถมายื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์จาก กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้ ตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

กระทรวงแรงงาน ได้ช่วยเหลือลูกจ้างโดยการจ่าย เงินสงเคราะห์ ทั้งสิ้น 4,564 คน รวมเป็นเงินจำนวน 54,461,901.28 บาท แบ่งเป็น

  • กรณีค่าชดเชยรวม 3,208 คน เป็นเงินจำนวน 30,743,969.91 บาท
  • กรณีอื่น 1,356 คน รวมเป็นเงิน 23,717,931.37 บาท

 

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพิ่ม เป็นกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยหรือเงินอื่น แต่นายจ้างไม่มีการจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง โดยลูกจ้างต้องมายื่นขอรับเงินกองทุนสงเคราะห์ฯ ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด

ทั้งนี้ กสร. จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์จากกองทุนเงินสงเคราะห์ต่อไป หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสายด่วนโทร 1506 กด 3 หรือ 1546 และทางสื่อออนไลน์ของกรมทุกช่องทาง

 

รมว.เฮ้ง แจง 6 เดือน จ่าย "เงินสงเคราะห์" ลูกจ้างแล้ว 54.4 ล้านบาท