“คุรุสภา”เร่งสมัครสอบตั๋วครู”ก่อนปิด 30ม.ค.นี้

“คุรุสภา”เร่งสมัครสอบตั๋วครู”ก่อนปิด 30ม.ค.นี้

“คุรุสภา” แจ้งสมัครสอบตั๋วครูเหลือเวลา แค่ 5 วัน เร่งสมัครผ่านระบบออนไลน์ สทศ. ก่อนปิด 30ม.ค.นี้   ฝากสมัครแล้วต้องชำระเงิน เพื่อการสมัครสมบูรณ์ ย้ำต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสอบ

      รายงานข่าวจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา แจ้งว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. จัดทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง กำหนดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยจัดการทดสอบฯ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18- 19 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น  

ขณะนี้สทศ.กำลังเปิดรับสมัครทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ฯ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ สทศ. https://www.niets.or.th/th/catalog/view/3985  และจะปิดรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2565

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถชำระค่าสมัครสอบถึงวันที่  31 มกราคม 2565 ตามช่องทางและเงื่อนไขที่กำหนดตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง ระบบ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะวิชาชีพครูฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 อย่างไรก็ตามสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอย้ำผู้สมัครเมื่อสมัครแล้วอย่าลืมชำระเงิน เพื่อความสมบูรณ์ในการสมัครสอบ  

 

  • ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์สอบ 7 ก.พ.นี้

ส่วนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  ผู้มีสิทธิ์สอบสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบผ่านระบบออนไลน์ของ สทศ. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป 

เมื่อเข้ารับการทดสอบฯ ตามกำหนดการสอบ แล้ว คุรุสภาจะประกาศผลสอบฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 เกณฑ์การผ่านการทดสอบฯ ผู้เข้ารับการทดสอบฯ ต้องมีผลคะแนนสอบฯ ในรายวิชาที่เข้าสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 กรณีมีสอบไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ  ผู้เข้ารับการทดสอบ สามารถสมัครสอบในรายวิชาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ นั้น ในการจัดการทดสอบครั้งต่อไป

“คุรุสภา”เร่งสมัครสอบตั๋วครู”ก่อนปิด 30ม.ค.นี้

 ทั้งนี้ รายวิชาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบฯ สามารถใช้ผลได้ไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ประกาศผลการทดสอบฯ   หากผลคะแนนการทดสอบรายวิชาใดเกินระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ให้ถือว่าผลนั้นสิ้นสุด และต้องเข้ารับการทดสอบฯใหม่อีกครั้ง

กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ของ สทศ. ได้ เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชน หรือรหัสประจำตัว    นิสิตนักศึกษาไม่ถูกต้อง ผู้สมัครต้องติดต่อสถาบันอุดมศึกษาของตนเองเพื่อแก้ไขข้อมูล และให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งแก้ไขข้อมูลดังกล่าว ต่อสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อแจ้ง สทศ. ต่อไป  

 

  • ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK เป็นลบ

ที่ผ่านมามีผู้สมัครสอบจำนวนมากสอบถาม เช่น กรณีแนบไฟล์เอกสารการสมัครต่าง ๆ ไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะต้องดำเนินการอย่างไร  สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ยกเลิกใบสมัครสอบเดิม และทำการสมัครสอบใหม่  

ส่วนผู้ที่ชำระเงินแล้วให้เข้าเว็บไซต์ สทศ. โดยโหลดเอกสารใบคำร้องทั่วไป แจ้งความประสงค์ที่ต้องการ แล้วสแกนส่งข้อมูลไปที่อีเมล์ [email protected]   หรือถ้าจะขอเทียบเคียงผลการทดสอบต้องดำเนินการอย่างไรนั้น ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนนชุดทดสอบ และหน่วยสอบเป็นไปตามประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบฯ

“คุรุสภา”เร่งสมัครสอบตั๋วครู”ก่อนปิด 30ม.ค.นี้

โดยตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://www.ksp.or.th/ksp2018/wp-content/uploads/2020/11/Announce-of-teachers-licence-test.pdf จากนั้นให้กรอกข้อมูลในแบบคำขอยื่นเทียงเคียง และส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา  และถ้ายื่นเทียบเคียงแล้วจำเป็นต้องสมัครสอบอีกหรือไม่  ผู้สมัครสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้ หรือเลือก  2 อย่างก็ได้อยู่ที่ผู้สมัคร ทั้งนี้ ผลการเทียบเคียงจะประกาศเมื่อได้รับการรับรอง      จากคณะอนุกรรมการอำนวยการทดสอบฯ และคณะกรรมการคุรุสภาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับ ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาล (โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือคลินิก) ที่มีลายเซ็นแพทย์ผู้ตรวจรับรองไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ หรือใบรับรองแพทย์ที่แนบผลการตรวจ Antigen Test ที่เป็นลบ (Negative) จากสถานพยาบาลไม่เกิน 3 วัน ก่อนถึงวันสอบ (จะต้องใช้ผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป)

หากไม่มีเอกสารดังกล่าวมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากการสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูได้  

อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ksp.or.th และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ  โทร. 0- 2280- 0048  หรือ สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบการรับสมัครสอบฯ ได้ที่ สทศ. โทร. 0-2217-3800