เช็ค 3 มาตรการ "ตรุษจีน" ยกระดับ สกัดโควิด-19

เช็ค 3 มาตรการ "ตรุษจีน" ยกระดับ สกัดโควิด-19

ศบค. เผยยกระดับ 3 มาตรการสกัดโควิด ช่วง "เทศกาลตรุษจีน" หลังพบความเสี่ยงจากการรวมตัวญาติพี่น้อง พบปะสังสรรค์ เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ไปศาลเจ้า ตลาด ซูเปอร์มาเก็ต

วันนี้ (25 ม.ค. 65) ที่ทำเนียบรัฐบาล “พญ.สุมนี วัชรสินธุ์” ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เผยถึงเทศกาลที่ใกล้เข้ามา คือ "ตรุษจีน" เป็นช่วง 28 ม.ค. – 3 ก.พ. 65 โดยสถานการณ์และความเสี่ยงจาก โควิด-19 ในช่วง เทศกาลตรุษจีน คือ

 

1. การรวมตัวกันของญาติพี่น้อง มีการพบปะสังสรรค์ การเซ่นไหว้บรรพบุรุษ

2. การจัดกิจกรรมการเซ่นไหวบรรพบุรุษ ภายในบ้าน การนัดรวมตัวกันระหว่างญาติมิตร

3. การเดินทางไป ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อซื้อชุดเซ่นไหว้ ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด 

4. การเดินทางไปร้านอาหาร เพื่อรับประทานอาหารและพบปะสังสรรค์ ในครอบครัว

5. การเดินทางไปศาลเจ้า เพื่อไปไหว้พระขอพรหรือการไหว้เจ้า ซึ่งมีผู้คนค่อนข้างแออัด 

 

เช็ค 3 มาตรการ "ตรุษจีน" ยกระดับ สกัดโควิด-19

  • มาตรการควบคุมโรค "เทศกาลตรุษจีน" 

 

ทั้งนี้ มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วง เทศกาลตรุษจีน 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 65 โดยจากความเสี่ยงในช่วงเทศกาลตรุษจีน ในสถานที่ ได้แก่ ร้านอาหาร ตลาด ศาลเจ้า หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มเครือญาติ ควรมีการยกระดับควบคุม ป้องกัน โควิด-19 

 

เช็ค 3 มาตรการ "ตรุษจีน" ยกระดับ สกัดโควิด-19

 

  • ยกระดับ 3 มาตรการ

 

1. ยกระดับ COVID Free Personnel

 

1.1 ผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ทุกคน ต้องฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ที่กำหนด

1.2 ตรวจคัดกรองพนักงาน เจ้าหน้าที่ ด้วย ATK ก่อนจัดงานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

1.3 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วย Thai Save Thai หรือ APP อื่น ๆ

1.4 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

1.5 งดกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิด การเต้นรำ งานมหรสพ

 

2. ยกระดับ COVID Free Customer

 

2.1 ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน และแสดงหลักฐานการฉีดวัคชีนตามเกณฑ์ที่กำหนด ก่อนเข้างาน หรือมีผลการตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้างานอย่างน้อย 72 ชั่วโมง

22 ตรวจคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้างานด้วยThai Save Thai หรือ APP อื่น ๆ

2.3 ถือปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA

3. ยกระดับ COVID Free Environment

 

3.1 ปฏิบัติตามมาตรการ CFS สำหรับการจัดกิจกรรม กรณี "ร้านอาหาร" "ตลาด " "ศาลเจ้า" ให้ปฏิบัติตามมาตรการ CFS อย่างเคร่งครัด

3.2 กำหนดทางเข้า - ออก สถานที่จัดงานที่ชัดเจน จัดจุดคัดกรอง และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งจัดพนักงานควบคุม

33 เน้นการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวสัมผัสบ่อย ๆ ทั้ง ก่อน - หลังกรจัดงาน ห้องน้ำ และจุดสัมผัสร่วม ทุก 1 - 2 ชั่วโมง

3.4 จัดระยะห่างระหว่างเวทีอย่างน้อย 5 เมตร กำหนดโซนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน หากมีการจัดการแสดงมหรสพ และเว้นระยะห่างระหว่างบูธ ร้านค้า อย่างน้อย 1 - 2 เมตร

3.5 ควบคุมจำนวนผู้ร่วมงานไม่ให้แออ้ด ไม่เกิน 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร และติดป้ายแสดงจำนวนให้ชัดเจน และ มีมาตรการงดการรวมตัวกัน ณ จุดใด จุดหนึ่ง

3.6 กรณีสถานที่จัดงานเป็นพื้นที่ปิด จัดให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ และหมุนเวียนที่เหมาะสมภายในสถานที่จัดงาน ห้องน้ำ มีระบบระบายอากาศที่ดี

3.7 จัดสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดงานให้เป็นระบียบ ไม่ขวางทางเดิน และ ไม่วางของสูงจนปิดกั้นการระบายอากาศ

3.8 ลดจำนวนจุดไหว้เท่าที่จำเป็น หรือใช้ธูปเทียนไฟฟ้า

 

เช็ค 3 มาตรการ "ตรุษจีน" ยกระดับ สกัดโควิด-19