เปิดตัวเลขกลุ่มฉีดวัคซีนโควิด19 แล้วติดเชื้อเสียชีวิตในกทม. 

เปิดตัวเลขกลุ่มฉีดวัคซีนโควิด19 แล้วติดเชื้อเสียชีวิตในกทม. 

สปคม.เผย 2 จุดเสี่ยงพบติดโควิด19มากในพื้นที่กทม. แนะเลี่ยงไป ขณะที่ 1 ปีพบผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด19ต่ำ

  เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2565 ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ในการแถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 นพ.สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง(สปคม.) กรมควบคุมโรค(คร.) กล่าวว่า  ผู้ติดเชื้อรายใหม่  8,167 ราย เสียชีวิต 14 คน  โดยมีผู้ป่วยอาการหนักที่ยังรักษาอยู่ในรพ. 520 คน และใส่ท่อช่วยหายใจ 110 คน   

        ส่วน สถานการณ์โควิด-19เขตสุขภาพที่ 13 กรุงเทพมหานคร  มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 939 ราย เสียชีวิต  3 คน   โดยจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในกทม.พบมาก คือ 1.พื้นที่เสี่ยง /แหล่งชุมชนหมายถึงสถานที่ปิด ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารกึ่งผับ และบาร์ที่ขออนุญาตปรับปรุงเป็นร้านอาหารปกติ ทำให้สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ถึง 23.00 น.  แม้จะจำกัดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึง 21.00 น.ก็ตาม แต่ด้วยสภาพสถานที่ที่อากาศปิด การวางรูปแบบไม่ได้ระบายอากาศที่ดีทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยงที่เพิ่มขึ้น  

  รวมถึง หอพักที่มีลักษณะแออัด เช่น หอกพักนักศึกษา แฟลตตำรวจ  จึงอยากเน้นย้ำให้ประชาชนเลี่ยงพื้นที่เสี้ยง  ถ้าอาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวขอให้ป้องกันตัวและปฏิบัติตัวตามมาตรการที่สธ.กำหนด และ2. สัมผัสผู้ป่วยยืนยีน  แนะนำให้ตรวจคัดกรองตัวเอง ถ้าป่วยให้แยกตัวเองออกจากผู้ใกล้ชิดและเข้ารับการดูแลรักษาให้เร็วที่สุด

     ประวัติการได้รับวัคซีนของผู้เสียชีวิต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.2564 – 6 ม.ค.2565 จำนวน 6,905 คน  พบว่า เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือรับวัคซีนไม่ครบ 4,266 คน คิดเป็น 61.8% ได้รับวัคซีนครบโดส 940 คน คิดเป็น 13.6 % ซึ่งค่อนข้างต่ำ และไม่ระบุ  1,699  คนคิดเป็น 24.8% 

     ผลการสอบสวนการระบาดในกรุงเทพฯ  ที่พบมาก คือ 1.กลุ่มร้านอาหารกึ่งปิดที่ปรับจากร้านอาหารประเภทผับ บาร์ โดยแต่ละกลุ่มพบมากกว่า 5 รายขึ้นไป  ซึ่งได้มีการหารืออยู่ว่าหากพบการระบาด อาจจะมีการถอนการรับรองมาตรฐานการเปิดบริการ  ทั้งนี้ ประชาชนที่พบร้านเหล่านี้ที่มีความเสี่ยงสามารถแจ้งได้ที่สำนักงานเขตและสปคม. 2.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับเชื้อจากชุมชนหรือบุคคลที่ใกล้ชิด ยังไม่ใช่การรับเชื้อจากการเข้ารับบริการของผู้ป่วย
      โดยข้อมูลตั้งแต่ปลายธ.ค2564 พบจำนวน 47 ราย ในรพ.รัฐ 32 ราย และรพ.เอกชน 15 ราย  ทั้งหมดฉีดเข็ม 3 แล้วและบางคนฉีดเข็ม 4 แล้ว จึงอยากขอย้ำว่าแม้ว่าฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อได้ แต่ป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต ซึ่งทั้ง 47 รายไม่มีอาการรุนแรง รวมถึง ไม่มีการปิดแผนกของบุคลากรที่ติดเชื้อ ไม่น่ากังวล ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้เพิ่มความระมัดระวังเคร่งครัด เรื่องป้องกันควบคุมโรคในสถานพยาบาลให้มากขึ้น โดยเฉพาะการคัดกรองผู้ป่วยที่มารับการรักษา และ3.กลุ่มผู้ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน
      สรุปมาตรการด้านสาธารณสุขและคำแนะนำประชาชน ผู้ประกอบการ  สำหรับประชาชน
งดเข้าสถานที่เสี่ยง ได้แก่ สถานทีค่ระบาดอากาศไม่ดี สถานที่แออัด งดร่วมกิจกรรมเป็นเวลานาน หากไม่สวมหน้ากาก เช่น วงเหล้า  ชะลอการเดินทาง หากไม่จำเป็น  กลับจากต่างจังหวัดให้เฝ้าสังเกตอาการตนเอง อย่างน้อย 14 วัน และทำงานที่บ้าน  ตรวจATK หากสงสัยและเมื่อพบการติดเชื้อโทร 1330 สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการCOVID -Free Setting อย่างเคร่งครัด หากพบผู้ติดเชื้อให้ทำBubble&Seal ในโรงงาน