มข.เปิดมาตรการช่วยเหลือนศ.จากผลกระทบโควิด-19

มข.เปิดมาตรการช่วยเหลือนศ.จากผลกระทบโควิด-19

มข.เปิดมาตรการช่วยเหลือนศ.จากผลกระทบโควิด-19 พร้อม 4 ประเด็น พิจารณาปรับเปลี่ยนและเปิดหลักสูตร สอดคล้องมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Global and Frontier Research University 

รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า ในการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งนี้ มี 4 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นที่ 1 ) มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 หรือ เทอมปลาย ตั้งแต่เรื่องของการช่วยเหลือในลักษณะของเงินคืนให้กับนักศึกษา ตามร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา มาตรการจัดสรรทุนการศึกษา

มข.เปิดมาตรการช่วยเหลือนศ.จากผลกระทบโควิด-19

มาตรการช่วยเหลือทางด้านซิมการ์ด มาตรการหา notebook ให้กับนักศึกษา มาตรการการจ้างงาน รวมทั้งคูปองอาหารกลางวัน ซึ่งมาตรการเหล่านี้จะเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารในคราวประชุมรอบถัดไปโดยจะเผยแพร่ให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทราบในโอกาสต่อไป

 

  • เปิดหลักสูตรรองรับโกลบอลเมกะเทรนด์

ประเด็นที่ 2 ) เป็นการหารือแนวทางการพิจารณาการเปิดหลักสูตร และ เป้าหมายการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปีการศึกษา 2565 – 2569 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและประกาศนโยบาย 7 ข้อ ดังนี้ 

1) ไม่เพิ่มหลักสูตรและจำนวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ยกเว้นหลักสูตรที่เป็นความต้องการของประเทศ (ตาม 12 new S-curve และ Global mega trends) หรือเป็นหลักสูตรที่ริเริ่มโดยนโยบายของมหาวิทยาลัย

มข.เปิดมาตรการช่วยเหลือนศ.จากผลกระทบโควิด-19

2) ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรใหม่ ให้เป็นหลักสูตรกระบวนทัศน์ใหม่ (Learning Paradigm) เน้นการพัฒนาทักษะ (21st Century Skills) มุมมองและสมรรถนะระดับสากล (Global Perspective & Capability) ของนักศึกษา ตามยุทธศาสตร์ Education Transformation ของมหาวิทยาลัย

3) ให้เพิ่มหลักสูตรและการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะหลักสูตรในระดับปริญญาเอกที่เน้นงานวิจัย เพื่อให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Global and Frontier Research University 

4) ส่งเสริมการเปิดหลักสูตรนานาชาติในทุกระดับ

 

  • ปรับบทบาทและหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต

5) การรับนักศึกษาโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรี ให้เน้นคุณภาพของผู้เรียนมากกว่าปริมาณ และให้รับตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแผนการรับของหลักสูตร

6) พัฒนาหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยมีเป้าหมายให้บัณฑิตมีงานทำ มากกว่าร้อยละ 80 

 7) หลักสูตรที่รับนักศึกษาได้น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับนักศึกษา หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ ควรมีการปรับปรุง ควบรวม หรือ ยกเลิก  ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวที่ประชุมได้พูดคุยกันถึงแนวปฏิบัติว่า จะทำอย่างไรให้เป็นไปตามนโยบายที่สภาได้ให้ความเห็นชอบ

ประเด็นที่ 3 ป็นการพูดคุยเรื่องการเตรียมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีเรื่องหลักๆที่จะนำเสนอ คือ ผลการประชุมร่วมระหว่างสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ประชุมกันที่นครราชสีมาเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และ

ประเด็นที่4  คือ การเตรียมการนำเสนอเรื่องบทบาทและหน้าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยในอนาคต