ก.แรงงาน ผนึกกำลังอาชีวะ ส่งเสริม นักเรียน แรงงานทุกระดับมีงานทำ

ก.แรงงาน ผนึกกำลังอาชีวะ ส่งเสริม นักเรียน แรงงานทุกระดับมีงานทำ

ก.แรงงาน ผนึกกำลัง อาชีวะ ส่งเสริม นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับมีงานทำ เล็งวางแผนการดำเนินงานและการจัดการทรัพยากรร่วมกัน ให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

วันนี้ (7 ม.ค.2565) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเชื่อมโยงภารกิจตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายณัฐพงศ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

 

นายสุเทพ กล่าวว่า ในวันนี้ท่านสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ผมประชุมหารือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชื่อมโยงภารกิจภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษากับการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษาและแรงงานทุกระดับ

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีความร่วมมือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและด้านการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกัน มีการวางแผนการดำเนินงานและการจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสร้าง และยกระดับทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่การทำงานให้ตรงตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 

 

“ความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานจะเป็นนิมิตรหมายอันดีที่จะช่วยยกระดับฝีมือแรงงานให้นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเตรียมความพร้อมทักษะฝีมือ เพื่อก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตได้อย่างมีศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ”นายสุเทพ กล่าว