กรมอนามัย แนะ ตลาด "การ์ดอย่าตก" จับจ่ายช่วง "ปีใหม่"  

กรมอนามัย แนะ ตลาด "การ์ดอย่าตก" จับจ่ายช่วง "ปีใหม่"  

​"กรมอนามัย" กระทรวงสาธารณสุข แนะ ผู้ประกอบการตลาด "การ์ดอย่าตก" คุมเข้ม COVID Free Setting เตรียมพร้อมรับผู้บริโภค จับจ่ายสินค้าในช่วงเทศกาล "ปีใหม่"

วันนี้ (1 ม.ค. 65) นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมอนามัย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาล "ปีใหม่" ตลาดซึ่งเป็นแหล่งจับจ่ายสินค้าของประชาชนยังคงเป็นสถานที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 อย่างเคร่งครัด เนื่องจากเป็นสถานที่รวมกลุ่มทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ขนส่งสินค้า และแรงงานต่างด้าว ต้องป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล หรือ UP (Universal Prevention) ขั้นสูงสุด

 

​ผลการสำรวจอนามัยโพล ระหว่างวันที่ 1 – 29 ธันวาคม 2564 พบว่า มาตรการตลาดปฏิบัติได้มากที่สุด คือ กำหนดจุดเข้า-ออกชัดเจน และวัดอุณหภูมิก่อนเข้า ร้อยละ 83.1 รองลงมาคือ มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ ร้อยละ 56.4 มีการประชาสัมพันธ์ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาอย่างถูกต้อง ร้อยละ 52.9 ตามลำดับ

ส่วนมาตรการที่พบเห็นว่าปฏิบัติได้น้อยที่สุด คือ เห็นภาชนะรองรับขยะมีฝาปิดมิดชิด ร้อยละ 21.3 รองลงมา คือ มีการควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด และเว้นระยะห่าง ร้อยละ 23.1 ห้องสุขาสะอาด แห้ง ไม่มีกลิ่น ไม่มีน้ำขัง ร้อยละ 24.6 และยังพบเห็นผู้อื่นสวมหน้ากากไม่ถูกต้องหรือไม่สวม ร้อยละ 17

 

  • 3 มาตรการเข้ม คุมโควิด "การ์ดอย่าตก" 

 

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัยขอความร่วมมือสถานประกอบการตลาดทั่วประเทศ ต้องคุมเข้มและปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้

 

1) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ให้ตลาดประเมินตนเองตามมาตรการ COVID Free Setting ผ่านช่องทางเว็บไซต์ stopcovid.anamai.moph.go.th จัดให้มีจุดเข้า ออกเหมาะสมกับขนาดพื้นที่จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะช่วงหนาแน่น เช่น ช่วงเช้า และช่วงเย็น จัดให้มีการเว้นระยะห่าง อย่างน้อย 1 – 2 เมตร เพื่อลดความแออัด จัดระบบการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดทำลายเชื้อทุกวัน โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวสัมผัสร่วมให้ทำความสะอาดทุกชั่วโมง จัดให้มีภาชนะรองรับขยะแบบมีฝาปิดมิดชิด และต้องล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาลอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง รวมทั้งปรับสภาพแวดล้อมให้มีการระบายอากาศที่ดี นอกจากนี้ ควรจัดบริเวณรับประทานอาหารไว้ โดยเฉพาะงดการจับกลุ่มพูดคุย

“ถัดมาคือ 2) มาตรการด้านผู้ให้บริการ พ่อค้า แม่ค้า แรงงานต่างด้าว ให้ได้รับการฉีดวัคซีน                ตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีประวัติการติดเชื้อมาก่อนในช่วง 1 – 3 เดือน หรือมีการสุ่มตรวจ ATK เป็นระยะ คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง งดให้บริการ รวมถึงจัดคนควบคุมกำกับพนักงานและผู้รับบริการให้ปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting โดยเคร่งครัด

 

และ 3) มาตรการด้านผู้รับบริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล     หรือ UP (Universal Prevention) อย่างเคร่งครัด เช่น การสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา การเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร การล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และคัดกรอง         ความเสี่ยงก่อนเข้าตลาดด้วยการประเมินผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากพบเสี่ยงปานกลางหรือเสี่ยงสูง      งดเข้าใช้บริการ และเลือกใช้วิธีจ่ายเงินแบบ e-Payment เพื่อลดการสัมผัส” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

 

กรมอนามัย แนะ ตลาด "การ์ดอย่าตก" จับจ่ายช่วง "ปีใหม่"