นายกฯ มอบ “คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ” ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

นายกฯ มอบ “คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ” ปี 2565 "รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม ศธ.เผยแพร่สู่ทุกหน่วยงาน เป็นแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุน เด็ก และเยาวชนไทย

วันนี้ (21 ธ.ค.64) ที่กระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) แถลงข่าว คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติในรูปแบบที่เหมาะสม ภายใต้มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ที่มีความเข้มงวดและปลอดภัย 

นายกฯ มอบ “คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ” ปี 2565 \"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

 

  • คำขวัญวันเด็กปี 2565 รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตรงกับวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เพื่อให้เด็กและเยาวชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้เข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เติบโตเป็นพลเมืองของชาติสืบไป

นายกฯ มอบ “คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ” ปี 2565 \"รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม”

สำหรับคำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ของทุกปี โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ความว่า

" รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม"

 

 

  • ศธ.เผยแพร่สู่หน่วยงาน เป็นแนวทางส่งเสริมเด็ก

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเผยแพร่คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 สู่สาธารณชน หน่วยงานการศึกษา สถานศึกษา โดยขอให้ส่วนราชการหน่วยงาน สถานศึกษาร่วมกันประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการและทักษะชีวิต รู้จักคิด รู้จักเหตุผล และการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ด้วยการตั้งใจเรียน และการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่เสมอบนพื้นฐานของการมีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมต่อไป

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์