Learning Box นวัตกรรมการศึกษา เสริมสมรรถนะผู้เรียน "ศตวรรษที่ 21"

Learning Box นวัตกรรมการศึกษา เสริมสมรรถนะผู้เรียน "ศตวรรษที่ 21"

Starfish Education มอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box 330 กล่องให้กับโรงเรียนนำร่อง 11 แห่ง สังกัด "อปท." สนับสนุนด้านการจัด "การศึกษา" สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เสริมสมรรถนะของผู้เรียนใน "ศตวรรษที่ 21"

Starfish Education นำโดย ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร CEO Starfish Education และทีมผู้บริหาร ได้มอบกล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ให้กับโรงเรียนนำร่อง 11 แห่งทั่วประเทศ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)โรงเรียนละ 30 กล่อง รวมทั้งสิ้น 330 กล่อง มูลค่ากว่าสามแสนบาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบ 


 
สำหรับ กล่องการเรียนรู้ (Learning Box) ที่ Starfish Education ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งใน นวัตกรรมการศึกษา ที่ได้พัฒนาขึ้น ที่มุ่งหวังมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูความรู้ถดถอย ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้โครงการนำร่องพัฒนาครูสู่ผู้สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนใน ศตวรรษที่ 21 ระหว่าง Starfish Education กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ โรงเรียนนำร่อง 11 โรงเรียนทั่วประเทศ  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

Learning Box นวัตกรรมการศึกษา เสริมสมรรถนะผู้เรียน "ศตวรรษที่ 21"

นอกเหนือจากการมอบกล่องการเรียนรู้ Learning Box แล้ว Starfish Education ยังได้ประสานความร่วมมือทำงานเผยแพร่องค์ความรู้แนวทางการวัดภาวะความรู้ถดถอยและทำงานร่วมกับทีมศึกษานิเทศก์ , การจัด Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับ Learning Loss, การออกแบบการสอนผ่าน Learning Box และ นวัตกรรม3R ฉบับบ้านปลาดาว (ภาษาไทย คณิตศาสตร์) เพื่อให้ครูแกนนำจาก 11 โรงเรียนนำร่อง

 

พร้อมแผนการจัด PLC และถอดความรู้เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดและพัฒนาออกแบบการจัดการเรียนการสอนต่อไป โดยก่อนหน้านี้ Learning Box ได้ถูกนำไปใช้แล้วในโรงเรียนบ้านปลาดาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบของ Starfish Education เพื่อเป็นหนึ่งในตัวช่วยในการฟื้นฟูความรู้ถดถอย (Learning Loss & Education Recovery) ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึง การศึกษา ของเด็กๆ จากทั่วประเทศ

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ตามที่กรมฯ มีนโยบายดำเนินโครงการนำร่องพัฒนาครูสู่ผู้สร้าง นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้และทักษะในการประเมินภาวะถดถอยทางความรู้ของในนักเรียน ให้มีสมรรนถะในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และทักษะในศตวรรษที่ 21 จึงเกิดเป็นพันธกิจร่วมกันกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อมาช่วยสนับสนุนองค์ความรู้และเครื่องมือการจัดนวัตกรรมการศึกษา 

 

โดยมีการทำงานร่วมกัน 3 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ ระยะที่ 2 การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ ซึ่งรวมไปถึง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้คุณครูในกลุ่มเป้าหมายได้นำชุดการเรียนรู้ (Learning box) ไปใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น และระยะที่ 3 คือการออกแบบและพัฒนาชุดการเรียนรู้ (Learning Box)

 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หวังว่าการร่วมภารกิจในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเหลือ ฟื้นฟูภาวะความรู้ถดถอยของนักเรียนและสามารถนำผลการประเมินมากำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอนาคต หากไม่สามารถสอนแบบปกติได้