ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าสถิติผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาทางสาธารณสุขอันดับ 2 ของโลก ประเทศไทยพบว่าโรคข้อเสื่อมถือเป็น โรคที่พบบ่อยอันดับต้นๆ

โดยสถิติผู้มารับบริการในสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขปี 2562 จำนวน 11 ล้านคน พบผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมในผู้ชาย 5.8 % และผู้หญิง 12 % ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปตรวจพบโรคกระดูกพรุนมากกว่า 50%

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ หากมีคนเดินมา 5 คน จะมี 1 คนเป็นผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมีปัญหาโรคกระดูกข้อเสื่อม เนื่องจากร่างกายมีการเสื่อมไปตามสภาพ อย่าง โรคข้อสะโพกเสื่อม ข้อเข่าเสื่อม หากได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ พร้อมนวัตกรรมเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานจะทำให้มีโอกาสกลับมาใช้ชีวิตได้โดยไม่เป็นภาระพึ่งพิงของบุตรหลาน

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดให้บริการมาแล้วประมาณปีเศษ โดยเฉลี่ยมีการผ่าตัดผู้ป่วยกระดูกและข้อทุกวัน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการกว่า 30 คน หลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นกระดูก ข้อ เอ็น เส้นเอ็น ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก เนื้องอกกระดูก การเปลี่ยนสะโพก ข้อเข่า ต่อเส้นประสาท รวมถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพื่อดูแลผู้ป่วยทุกช่วงอายุ

ภายใต้การนำ ของ นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ อนุสาขาการผ่าตัดมือและจุลยศัลยกรรม ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ อนุสาขาศัลยกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา และ นพ. สมบัติ คุณากรสวัสดิ์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ อนุสาขาการผ่าตัดกระดูกสันหลัง

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

 

 • แนวโน้มของผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเพิ่มขึ้น      

นพ.สมศักดิ์ เจริญชัยปิยกุล หัวหน้าศูนย์กระดูกและข้อผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านกระดูกและข้อ ชำนาญการด้านศัลยกรรมทางมือ การต่อนิ้ว ต่อแขน มากว่า 30 ปี กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้มีทีมแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ผู้ชำนาญการด้านกระดูกทุกสาขา และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่แพทย์จากแต่ละสาขาร่วมกันออกแบบfacility วางแผนการรักษาและดูแลผู้ป่วยโดยคำนึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช กล่าวว่าประเทศไทยสามารถเป็นศูนย์กลางในการรักษาโรคกระดูกและข้อได้ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งบุคลากร นวัตกรรม และการบริการที่ดี เป้าหมายการให้บริการ จะมุ่งให้การบริการทั้งในประเทศ ต่างประเทศ รวมถึงเป็นรพ.ที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่แพทย์ไทยและแพทย์นานาชาติ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

“โรคกระดูกและข้อ” แบ่งออกได้หลายชนิดในทางการแพทย์มีการวินิจฉัยโรคข้อมากกว่า 100 ชนิด ซึ่งโรคกระดูกและข้อเป็นโรคที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากร่างกายมีการเสื่อมไปตามสภาพ อย่าง โรคข้อสะโพกเสื่อม หากได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ และมีนวัตกรรมเครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานย่อมทำให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาแบกรับภาระ

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

ตลอดระยะเวลา 33 ปี ในการเป็นหมอกระดูกและข้อ นอกจาก“ศ.นพ.กีรติ” จะทำหน้าที่เป็นแพทย์รักษาคนไข้ทั้งในส่วนของรพ.เมดพาร์ค รร.แพทย์ คลินิกพิเศษ เพื่อจะได้ดูแลคนไข้ในหลายภาคส่วนแล้ว ยังทำหน้าที่พัฒนาหลักสูตรในการผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าตัดข้อเสื่อมรองรับผู้ป่วยที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

 

 

 • รพ.เมดพาร์ค เป็นศูนย์กลางบริการระดับสากล

“ผู้บริหาร รพ.เมดพาร์ค มีวิสัยทัศน์ชัดเจน ในการเป็นศูนย์กลางในงานบริการระดับสากลและนานาชาติ รวมถึงศูนย์การเรียนรู้นานาชาติแห่งแรกในไทย ปี2565 จะมุ่งการบริการที่เป็นเลิศมากขึ้น การดูแลแบบองค์รวม นำนวัตกรรม ศาสตร์การผ่าตัดใหม่ๆ มาใช้ และสร้างทีมเป็นศูนย์การเรียนรู้ ทีมบริการ ทีมรองรับดูแลผู้ป่วยให้ได้รับรองมาตรฐานไทยและต่างประเทศ ทำให้ผู้ป่วยทุกคนที่มารักษารพ.เมดพาร์ค ได้รับการดูแลทั้งกาย ใจ และใช้ชีวิตคุณภาพดี”ศ.นพ.กีรติ กล่าว

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

นพ.สิริพงศ์ รัตนไชย ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ เฉพาะการผ่าตัดกระดูกและเปลี่ยนข้อเทียม ประสบการณ์การทำงานด้านกระดูกและข้อมา 21 ปี เล่าว่า เหตุผลสำคัญที่ผมมาร่วมทีม รพ.เมดพาร์ค เพราะอยากเป็นฟันเฟืองหนึ่ง เพื่อทำให้เกิดการวินิฉัยดูแลผู้ป่วยให้ดี การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการการพัฒนาและการวิจัยด้านการแพทย์ ให้ไปสู่ความสำเร็จระดับนานาชาติ

 • เวชศาสตร์การกีฬาดูแลผู้บาดเจ็บ 

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา รพ.เมดพาร์ค กล่าวว่าได้รักษาดูแลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อมากกว่า 20 ปี ซึ่งการบาดเจ็บจากการเป็นนักกีฬา หรือเล่นกีฬาต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ เนื่องจากการบาดเจ็บแต่ละส่วนของร่างกายต้องรักษาและดูแลแตกต่างกัน ทีม Sport Medicine ของ รพ. เมดพาร์ค มีแพทย์รุ่นใหม่ ที่จบทางด้านเวชศาสตร์ทางกีฬาจากต่างประเทศ แต่ละท่านสามารถให้การรักษาการบาดเจ็บต่างๆ พร้อมทีมสหวิชา เวชศาสตร์ฟื้นฟู ทีมงานพร้อมดูแลผู้ป่วยนักกีฬา ให้สามารถฟื้นตัวและกลับไปเล่นกีฬาได้

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

 • ศูนย์กระดูกสันหลังรพ.เมดพาร์ค 

นพ.ทินกร ปลื้มวิทยาภรณ์ ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านกระดูกและข้อ เฉพาะทางการผ่าตัดกระดูกสันหลัง และรองหัวหน้าศูนย์กระดูกสันหลัง รพ.เมดพาร์ค กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์กระดูกสันหลังนั้น เราได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่มีโรคทางกระดูกสันหลังรอบด้านทั้งที่พบทั่วไปและในกลุ่มโรคที่มีความซับซ้อนแบบองค์รวม ด้วยทีมแพทย์มากประสบการณ์ ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของตนที่จะเน้นในส่วนของการผ่าตัดแก้ไขภาวะกระดูกสันหลังคดเอียงในเด็กและวัยรุ่น (Scoliosis correction), การผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบแผลผ่าตัดเล็ก (Minimally Invasive Spine Surgery) และการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาความผิดปกติทางด้านกระดูกสันหลัง ให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติมีความสุขได้ โดยเฉพาะในส่วนของโรคกระดูกสันหลังคดเอียงในเด็กนั้น ในปัจจุบันพบว่ามีถึงร้อยละ 80 ที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด ภาวะนี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลกระทบในอนาคตทั้งต่อสรีระของผู้ป่วยรวมถึงมีผลระยะยาวต่อระบบทางเดินหายใจอันเป็นผลจากความคดเอียงนั้นๆได้

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

 • ความท้าทายของเคสผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 

“นางปราณี ทับทิม” ประสบอุบัติเหตุทำให้กระดูกหักบริเวณเหนือข้อเข่าและได้รับการผ่าตัดรักษาเมื่อหลายสิบปีก่อน ต่อมากระดูกที่หักเกิดการผิดรูป โค้งงอ ไม่ตรงเหมือนกระดูกปกติ ทำให้การลงน้ำหนักของข้อเข่าเปลี่ยนไปจากเดิม ส่งผลให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมตามมา เกิดอาการเจ็บ เดินไม่ได้ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้นานนับสิบปี 

ต่อมาได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดกับทางทีมแพทย์ “รพ.เมดพาร์ค” ซึ่งใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นำวิถีมาช่วยกำหนดแนวในการตัดกระดูก และวางข้อเทียม เพื่อให้สามารถวางตำแหน่งของข้อเทียมได้ถูกต้องและแม่นยำ รวมถึงผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าทั้ง 2 ข้างในการผ่าตัดครั้งเดียว และมีทีมแพทย์สหสาขาช่วยดูแลคนไข้ให้ทุกอย่าเป็นไปตามแผน ผลของการผ่าตัดคนไข้สามารถลุกขึ้นยืนเดินครั้งแรก ในห้องพักฟื้นหลังผ่าตัด ภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากการผ่าตัด ปลอดภัย และไม่มีภาวะแทรกซ้อน 


ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน

นางปราณี เผยว่า ตอนแรกฟังคุณหมอบอกว่าผ่าแล้วจะเดินได้เลย ยังไม่เชื่อ แต่พอทำจริงก็แปลกใจเพราะผ่าวันแรกก็เดินได้เลยหลังการผ่าตัด 2 ชั่วโมง เหมือนได้ชีวิตกลับมาอีกครั้งภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ที่อบอุ่นและปลอดภัย เสมือนหนึ่งเป็นญาติพี่น้อง

ศูนย์กระดูกและข้อ รพ.เมดพาร์ค นวัตกรรมรักษาโรคยากและซับซ้อน