แนะ 'มจร วัดไร่ขิง' เปิดสอน 'ปริญญาเอก' ต้องรักษาคุณภาพ

แนะ 'มจร วัดไร่ขิง' เปิดสอน 'ปริญญาเอก' ต้องรักษาคุณภาพ

ชู 'วส.พุทธปัญญาฯ' หรือ 'มจร วัดไร่ขิง' เป็น 'วิทยาลัยสงฆ์' แห่งแรกที่สามารถเปิดสอน ระดับ 'ปริญญาเอก' ได้

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เป็นประธานการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยสงฆ์ (วส.) พุทธปัญญาศรีทวารวดี หรือ 'มจร วัดไร่ขิง' ผ่านระบบออนไลน์ พร้อมทั้ง ได้กล่าวให้โอวาทว่า การจัดการเรียนการสอนระดับดุษฎีบัณฑิต หรือ 'ปริญญาเอก' ในวิทยาลัยสงฆ์นั้น

ที่ 'วส.พุทธปัญญาฯ' ถือเป็นแห่งแรกที่มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์ เพราะในระดับวิทยาลัยสงฆ์นั้น ผู้บริหารมจร เน้นย้ำมาเสมอว่า หากยังไม่มีความพร้อมไม่ควรมีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพราะจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพของนิสิตมจร ด้วย ทำให้ช่วงที่ผ่านมาวิทยาลัยสงฆ์สังกัดมจร ทั้งหมดมีความพร้อมในระดับที่สามารถจัดการเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต หรือปริญญาโทเท่านั้น ขณะที่ในระดับวิทยาเขตยังมีเพียงบางวิทยาเขตเท่านั้น ที่มีความพร้อมสามารถเปิดการเรียนการสอนในระดับ 'ปริญญาเอก' ได้

พระเทพปวรเมธี กล่าวต่อไปว่า การที่ 'วส.พุทธปัญาฯ' ได้รับการอนุมัติให้สามารถจัดการเรียนการสอนระดับ 'ปริญญาเอก' ได้นั้น เหมือนเป็นการนำร่องให้วิทยาลัยสงฆ์อื่นๆสังกัดมจร ได้ศึกษาแนวทาง เพราะ 'วส.พุทธปัญญาฯ' เป็นวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกที่สามารถเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอกได้

แม้ว่าการศึกษาระดับ 'ปริญญาเอก' ที่ทาง 'วส.พุทธปัญญาฯ' เปิดสอนนั้น จะเป็นหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มจร มีความถนัดอยู่แล้ว ยิ่งต้องคำนึงถึงคุณภาพ ต้องจัดการเรียนการสอนให้ดี เพราะถือว่าเป็นภาพลักษณ์ของมจร ในการเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนา และนับเป็นความท้าทายของ 'วส.พุทธปัญญาฯ' เพราะต้องมีความเข้มข้นทั้งทางคุณภาพวิชาการ และบริหารจัดการด้วย