รู้จัก "ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย

รู้จัก "ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย

"ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ถือเป็นชุมชนมากเสน่ห์ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย ถือเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์และลักษณะที่มีความโดดเด่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม การเกษตร และความโดดเด่นใน "วิถีชุมชน"

“แหลมสัก ดินแดนทะเลสามด้าน” กระบี่ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม มีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร ทะเลที่โอบล้อมแหลมสัก เรียกกันว่า “ทะเลใน” เนื่องจากมีภูเขากลางทะเลโอบล้อมเป็นแนวยาวอีกชั้นหนึ่ง สภาพทะเลในของแหลมสักจึงสามารถเที่ยวชมได้ทั้งปี เนื่องจากมีภูเขาคอยป้องกันมรสุมและคลื่นลมทุกด้าน

 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของทะเลแหลมสัก มีความโดดเด่นและน่าอัศจรรย์ ทัศนียภาพสวยงามปรับเปลี่ยนไปตามสภาพน้ำทะเล ช่วงน้ำทะเลขึ้น ให้ความรู้สึกอิ่มเอิบไปกับความอุดมสมบูรณ์และความงดงามของทะเล และขุนเขาที่วางตัวโอบล้อมไว้ทุกทิศทาง ในขณะที่ช่วงน้ำลงจะรู้สึกถึงบรรยากาศแปลกตากับสิ่งต่างๆ ที่โผล่ให้เห็นคล้ายเมืองใต้บาดาล โดยแหล่งท่องเที่ยวและความน่าสนใจของ ชุมชนแหลมสัก ครอบคลุมทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การเกษตร วิถีชุมชน ที่พัก อาหาร และสินค้า ดังนี้ 

 

  • สถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน

 

“แหลมสัก วัฒนธรรมสามสาย” ชุมชนแหลมสัก เป็นแหล่งรวมของผู้คนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันสามสาย โดยชาวไทยพุทธส่วนใหญ่ ย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองนครศรีธรรมราช ชาวไทยมุสลิมมีต้นสายมาจากเมืองปะลิส ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่ชาวจีนกลุ่มหนึ่งได้อพยพย้ายถิ่นฐานมาจากมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีน การย้ายถิ่นฐานมาอยู่แหลมสักของกลุ่มชนทั้งสาม วัฒนธรรม เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือ ช่วงต้นรัตนโกสินทร์ มีการแต่งงานข้ามกลุ่มผสมผสานกันแบบไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา โดยมีศาสนาสถานสำคัญของแต่ละศาสนา (วัดมหาธาตุแหลมสัก, มัสยิดสอลาฮุดดีน,ศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ย)เป็นสิ่งเชื่อมโยงถึงกันโดยมีสามแยกวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลาง ห่างจากศาสนสถานแต่ละแห่ง 150 – 200 เมตร

 

รู้จัก "ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย

  • แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

 

เช่น โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี อุทยานประวัติศาสตร์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ถ้ำชาวเล บ้านแหลมสัก ในเวิ้งอ่าวที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสวยงามของเกาะแก่งและภูผา ภายในถ้ำ มีหินงอกหินย้อยและภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นรูปคน รูปสัตว์ และรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ หลายภาพด้วยกัน สันนิษฐานว่าจะมีอายุอยู่ในช่วงหลังภาพเขียนที่ถ้ำผีหัวโต บริเวณถ้ำชาวเลสามารถพายเรือแคนูได้ สำหรับการไปเที่ยวชมสามารถเช่าเรือจากท่าเรือบ้านแหลมสัก ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที

 

  • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

ศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแหลมสัก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.แหลมสัก เป็นศูนย์เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติด้วยศาสตร์พระราชา โดยมีกิจกรรมปลูกผักสวนครัว พืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงสัตว์ครบวงจร การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว พัฒนาและการออกแบบพื้นที่ตามรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล และเข้ารับการประเมินความอยู่เย็นเป็นสุข ความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน

 

รู้จัก "ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย

 

  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

เช่น สวนเกษตรอินทรีย์ สวนสมรม ไร่ สวน นา ฟาร์ม เกษตรผสมผสาน

ชุมชนแหลมสักมีศูนย์เพาะขยายกล้วยไม้บ้านอ่าวน้ำ เป็นสถานที่เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ดั่งเดิมไว้ โดยมีวิธีการแบ่งหน่อกล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ออกเป็น ๓ ส่วนหลักๆ

 

1. ส่วนที่นำมาเพาะขยายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์

2. ส่วนที่นำไปปลูกกลับคืนสู่ป่าธรรมชาติ

3. ส่วนที่ให้สมาชิกนำไปจำหน่าย

 

ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมและเรียนรู้การเพาะพันธ์ขยายกล้วยไม้และทำ CSR ปลูกกล้วยไม้บริเวณ เขาช้างหมอบและการชมดอกกล้วยไม้ (ช่วยระยะเวลาที่กล้วยไม้ออกดอกคือตั้งแต่ ธค. - พค. )

 

รู้จัก "ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย

  • ชายหาด ป่าชายเลน จุดชมวิว น้ำพุร้อน น้ำแร่

 

ชุมชนแหลมสัก ตั้งอยู่บริเวณแหลมที่ยื่นออกไปติดกับทะเลในทำให้สามารถท่องเที่ยวทางเรือออกไปยัง เกาะและภูเขาหินปูนต่าง ๆ ที่สวยงามในบริเวณรอบๆได้รวมถึงสามารถสัมผัสธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ของทะเลในแหลมสักทั้งบริเวณอ่าวเหนา ป่าโกงกาง ผาค้อม ถ้ำเขาเล เหลาหัน/เขาเหล็กโคน เป็นต้น

 

  • ท่องเที่ยวชุมชน 3 วัฒนธรรม

 

ชุมชนแหลมสัก มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวผู้มาเยือนได้มีส่วนร่วมมากมาย อาทิ ปั้นจักรยานชมวิถีชีวิต 3 วัฒนธรรม ชมศาสนสถานวัดมหาธาตุแหลมสัก ศาลเจ้าซกโป้ซีเอี๋ยและมัสยิดบ้านหัวแหลม เรียนรู้การทำขนมท้องถิ่น (Cooking Class) ขนมโกซุ้ยและข้าวคลุกกะปิ เรียนรู้การเพาะพันธ์กล้วยไม้รองเท้านารี การทำ CSR ปลูกกล้วยไม้คืนป่า ณ เขาช้างหมอบและชมกล้วยไม้ป่า

 

รู้จัก "ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย

 

  • เส้นทางการท่องเที่ยว โปรแกรมการท่องเที่ยว

 

ชุมชนแหลมสัก มุ่งหวังจะเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเชิงอนุรักษ์ พิทักษ์ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทางเหมาะกับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ดังนี้ สายท่องเที่ยวธรรมชาติ สายท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิต สายท่องเที่ยวแอดแวนเจอร์หรือสาย Sport Tourism สายท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และสายท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมหรือเส้นทางสายบุญ

 

นอกจากนี้ ยังมี เส้นทางท่องเที่ยวมีการเชื่อมโยงไปยังชุมชนอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เนื่องจากตั้งอยู่บนปลายแหลมที่ยื่นลงไปในทะเลอันดามัน ตามแนวเหนือ-ใต้ และอยู่ด้านในของ อ่าวพังงา มีเส้นทางทางน้ำ โดยลงเรือ ณ ท่าเทียบเรือแหลมสัก สามารถเดินทางไปยังเกาะแก่งต่างๆของจังหวัดกระบี่ เกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ ของจังหวัดพังงา และสามารถเชื่อมโยงเส้นทางทางรถเพื่อเดินทางไปยังชุมชนอื่นๆ อาทิชุมชนวัดมหาธาตุวชิรมงคล(วัดบางโทง) ชุมชนวัดราษฎร์รังสรรค์ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ สระธารโบกขรณี ชุมชนบ้านถ้ำเสือ เป็นต้น

 

รวมถึง ร้านของฝาก ของที่ระลึกในชุมชน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารบลูเฮาร์ เป็นอาคารสไตล์ชิโนโปรตุกีส ซึ่งบ่งบอกถึงวัฒนธรรมบาบ๋าย่าหยา มีจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชน อาทิ ผ้าปาเต๊ะ ชุดบาบ๋าย่าหยา กางเกงผ้าปาเต๊ะร่วมสมัย กระเป๋าผ้าจากผ้าปาเต๊ะ เวชสำอางค์จากสาหร่ายพวงองุ่น เป็นต้น

 

  • ที่พัก ร้านอาหาร ดื่มด่ำ "วิถีชุมชน"

 

ชุมชนแหลมสัก มีโฮมสเตย์ โรงแรม/รีสอร์ทในพื้นที่ หลากหลายรูปแบบ ได้มาตรฐานสามารถเลือกที่พักได้ตามความชอบของนักท่องเที่ยว อาทิ ลานเลโฮมสเตย์ แหมสักซีฟู๊ดและโฮมสเตย์ บุหลัน อันดา บาบ๋า รีสอรท์ ซึ่งแต่ละที่พักจะมีกิจกรรมพิเศษด้วย เช่น นอนกระชังปลากลางทะเล นอนบนฝั่ง เที่ยวแพกระชัง กินอาหารเย็นแบบปิคนิคบนแพ ถ่ายรูปขณะล่องเรือ กิจกรรม DIY ทำกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ เพ้นผ้าบาติก ทำขนมสไตล์บาบ๋า เป็นต้น

 

สำหรับ ร้านอาหารพื้นถิ่น เมนูอาหารพื้นถิ่นเฉพาะของชุมชน นอกจากอาหารทะเลสดๆ ที่นำมาต้ม อบ นึ่ง ทอดแล้ว ชุมชนแหลมสักยังมีเมนูอาหารพื้นถิ่นเฉพาะของชุมชน เช่นปูม้าต้มจีเจ๊กฉ่าย ปลาจุกเครื่อง ปลาทอดไร้ก้าง สาหร่ายสามเกลอ ขนมโกซุ้ยขนมดั่งเดิมสไตล์บาบ๋าขนมจากใจโดยใช้ใบของต้นจากที่มีอยู่มากมายในป่าชายเลนของชุมชนและข้าวคลุกกะปิกุ้งตักซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชน

 

รู้จัก "ชุมชนแหลมสัก" กระบี่ ดินแดนทะเล 3 ด้าน วัฒนธรรม 3 สาย

 

  • ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

 

ชุมชนแหลมสัก มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นมากมาย อาทิ กะปิกุ้งตักบ้านอ่าวน้ำ ซึ่งมีกรรมวิธีในการทำแบบดั่งเดิม “การช้อนตักกุ้ง” เวชสำอางค์จากสาหร่ายพวงองุ่น ซึ่งเป็นการแปรรูปสาหร่ายพวงองุ่นที่เลี้ยงไว้ในกระชังซึ่งมีสารรักษาความชุ่มชื่นของเซลล์ผิวจึงได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นเวชสำอางค์สินค้าของชุมชน ปลาแดดเดียวซึ่งใช้ ปลาบ้าสีหรืออีกชื่อว่าปลามกคก มีเนื้อค่อนข้างนิ่ม ไม่แข็ง นำมาแปรรูปโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้เพียงเกลือกับขั้นตอนที่เหมาะสมได้ปลาแดดเดียวที่ไม่ได้เจือสารเคมีใด ๆ

 

นอกจากนี้ ยังมี ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ชุดย่าหยา ซึ่งเป็นชุดพื้นถิ่นของคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี๋ยนที่มีการแต่งงานระหว่างชนพื้นเมือง เรียกว่า บาบ๋าย่าหยา เป็นชุดลำลอง ตัวเสื้อตัดด้วยผ้าลูกไม้หรือผ้าป่านรูเบีย แขนยาว เข้าเอวรัดรูป ปักลายฉลุทั้งที่คอเสื้อ ชายเสื้อ และปลายแขน ตัวเสื้อด้านหน้าปลายแหลมยาว ความยาวตัวเสื้อจะอยู่ระดับสะโพกบน ปกเสื้อด้านหน้าแบะออกสำหรับติดโกสังหรือกระดุมทองฝังเพชรที่ร้อยเชื่อมด้วยสร้อยทอง ส่วนผ้านุ่งปัจจุบันนิยมใช้ผ้าปาเต๊ะ และสำหรับผ้าปาเต๊ะได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยนำมาตัดเย็บเป็นกางเกง และกระเป๋าผ้า

 

ทั้งนี้ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนแหลมสัก มีจำหน่ายโดยทั่วไปตามร้านค้าในชุมชนและจำหน่ายที่กลุ่มผลิตโดยตรง รวมทั้งสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ www.laemsak.com และ เฟซบุ๊ก กะปิกุ้งตัก กะปิแท้ บ้านอ่าวน้ำ สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์ 089-997-8915 หรือเฟซบุ๊ค ชุมชนท่องเที่ยวแหลมสัก Laemsak CBT