เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง คกกตามอาชีวอนามัย 2 คณะ

เปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง คกกตามอาชีวอนามัย 2 คณะ

กสร.เชิญชวนสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 คณะ ยื่นใบสมัครภายใน 3 ธ.ค. 2564

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเกิดความปลอดภัย สุขภาพอนามัยที่ดี และช่วยลดความเสี่ยงในการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างได้

กสร.จึงขอเชิญชวนให้ สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ส่งผู้แทนเพื่อสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 2 คณะ

 

  • รับสมัครเลือกตั้งคกก.2 คณะ อาชีวอนามัยฯ

ได้แก่ 1. คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจะเปิดให้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2564 และลงคะแนนเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อและใบสมัครในเว็บไซด์ http://relation.labour.go.th ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งนำแบบเสนอชื่อพร้อมใบสมัคร ยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ

 

  • สนใจสมัครได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอชื่อผู้ลงคะแนนสามารถส่งแบบได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์หรือทางอีเมล์ : [email protected] หรือทางไปรษณีย์นำส่ง : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 และกำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง กสร.จะประกาศให้ทราบต่อไป โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนกลาง สำนักแรงงานสัมพันธ์ 0 2660 2164-5