17 หน่วยงานสธ.ผ่านประเมินระดับ AA และA

17 หน่วยงานสธ.ผ่านประเมินระดับ AA และA

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 17 หน่วยงาน ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 ระดับ AA และ A จากสำนักงาน ป.ป.ช.

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ทั้งหมด 17 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  • ส่วนราชการระดับกรม จำนวน 10 หน่วยงาน
  • หน่วยงานของรัฐในกำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 หน่วยงาน
  • องค์การมหาชน จำนวน 2 หน่วยงาน
  • รัฐวิสาหกิจ จำนวน 1 หน่วยงาน

 

  • ผลประเมินหน่วยงานสธ.ระดับAA

โดย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข มีคะแนนการประเมินสูงสุด ได้คะแนนร้อยละ 96.67 และ 95.64 ตามลำดับ

ผลการประเมินอยู่ในระดับ AA (95-100) ส่วนอีก 15 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และองค์การเภสัชกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับ A (85.00-94.99)

อ่านข่าว : สธ.ปรับเกณฑ์ใหม่! ประกันสุขภาพสูงวัยต่างชาติอยู่ไทย 1 ปี

 

  • สธ.เน้นสุจริต โปร่งใส ประโยชน์ประชาชน

“กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และประโยชน์ของประชาชน ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทุกหน่วยงานสร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากรและมีการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ โดยยึดประโยชน์ผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคมเป็นหลัก” นพ.ธงชัย กล่าว