กรีนฟาร์ม ระบบจัดการฟาร์มยั่งยืน ลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก"

กรีนฟาร์ม ระบบจัดการฟาร์มยั่งยืน ลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก"

ปัจจุบัน ด้วยปัญหา "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" หรือ "Climate Change" ทำให้หลายอุตสาหกรรมต้องหันมาให้ความใส่ใจในการร่วมแก้ปัญหา รวมไปถึงอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งมีการทำระบบกรีนฟาร์ม การจัดการอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการเลี้ยงสัตว์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม

วันสัตว์โลก (Word Animal Day) ตรงกับวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่จะให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับปัญหาและสิทธิของสัตว์ เพื่อสวัสดิภาพของสัตว์ เชิญชวนให้ออกมาร่วมมือกันปกป้องสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธ์ เพื่อให้โลกเราเป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดของเหล่าสัตว์ รวมทั้งช่วยทำให้สัตว์ประเภทต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัยจากอันตรายและเป็นการคุ้มครองสัตว์ไม่ให้ถูกทำร้ายอีกด้วย

 

  • "สวัสดิภาพสัตว์" คืออะไร

 

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล อธิบายว่า สวัสดิภาพสัตว์ คือ การที่สัตว์ได้รับการเลี้ยงและดูแลให้สัตว์มีความเป็นอยู่ในสภาวะที่เหมาะสม มีสุขอนามัยที่ดี มีที่อยู่สะดวกสบาย ได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ หรือ “ความสุขกาย สบายใจของสัตว์” โดยยึดหลักการ 5 ประการ (Five Freedoms) ในการเลี้ยงและปฏิบัติต่อสัตว์ ได้แก่

 

1.อิสระจากความหิวกระหาย (Freedom from hunger and thirst)

2.อิสระจากความไม่สบายกาย (Freedom from discomfort)

3.อิสระจากความเจ็บปวดและโรคภัย (Freedom from pain injury and disease)

4.อิสระจากความกลัวและไม่พึงพอใจ (Freedom from fear and distress)

5.อิสระในการแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ (Freedom to express normal behavior)

 

กรีนฟาร์ม ระบบจัดการฟาร์มยั่งยืน ลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก"

  • "อุตสาหกรรมอาหาร" กับ "Climate Change"

 

รายงานความเสี่ยงโลก โดย World Economic Forum (WEF) ระบุว่า ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ "Climate Change" เป็นความเสี่ยงระดับโลกที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นสูงสุดในช่วง 10 ปีข้างหน้า สัญญาณเตือนการปรับตัวของภาคธุรกิจสู่สายกรีน ตื่นตัวร่วมกันปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ดูแล สิ่งแวดล้อม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

 

ใน อุตสาหกรรมอาหาร การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่เพียงตอบโจทย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ถือเป็นต้นทางของการผลิตอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความมั่นคงทางอาหาร และการสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนอีกด้วย

 

  • กรีนฟาร์ม คืออะไร

 

ระบบกรีนฟาร์ม หรือ ฟาร์มสีเขียว เป็นต้นแบบและความสำเร็จของการสร้างการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนของชุมชน ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม “บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)” หรือ ซีพีเอฟ ถือเป็นอีกหนึ่งบริษัท ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนสู่องค์กร คาร์บอนต่ำ ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกตลอดห่วงโซ่อุปทาน เน้นการดูแลด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประหยัดพลังงาน และใส่ใจชุมชน

 

รวมไปถึงการนำหลักการ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ประยุกต์ใช้ในฟาร์ม อาทิ ระบบ Biogas องค์ประกอบสำคัญของกรีนฟาร์ม ที่นอกจากจะสามารถผลิตก๊าซชีวภาพสำหรับนำมาเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์ม ช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าได้ถึง 50-80% ของค่าไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในฟาร์มแล้ว ยังช่วยลดกลิ่น และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ประมาณ 370,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

 

กรีนฟาร์ม ระบบจัดการฟาร์มยั่งยืน ลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก"

  • กรีนฟาร์ม กับการจัดสวัสดิภาพสัตว์

 

ถือเป็นผลดีทั้งในแง่การประหยัดพลังงาน และลดภาวะโลกร้อน ควบคู่ไปกับระบบกรีนฟาร์ม หัวใจสำคัญที่ซีพีเอฟให้ความสำคัญมาโดยตลอด คือ การเลี้ยงสัตว์โดยยึดปฏิบัติตามหลัก สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) ตามหลักอิสระ 5 ประการ ทั้งในฟาร์มของบริษัทและฟาร์มของเกษตรกรโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (Contract Farm ) ถือเป็นต้นทางของการผลิตอาหารปลอดภัยก่อนส่งถึงมือผู้บริโภค

 

“สมพร เจิมพงศ์” รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟได้พัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความยั่งยืน โดยเฉพาะการยกระดับการบริหารจัดการฟาร์มสุกรของบริษัทสู่มาตรฐานฟาร์มสีเขียว (Green Farm) เพื่อให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์มีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยปัจจุบันได้ดำเนินโครงการกรีนฟาร์มในฟาร์มสุกรของบริษัททุกแห่งแล้ว

 

นอกจากความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงกับทุกชีวิตบนโลกแล้ว "4 ตุลาคม" ของทุกปี ซึ่งตรงกับ "วันสัตว์โลก" หรือ World Animal Day เป็นอีกวันหนึ่งย้ำความสำคัญของการขับเคลื่อนการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ดูแลให้โลกเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสำหรับสัตว์ เดินหน้ายกระดับสวัสดิภาพสัตว์ สนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของอาหารมั่นคง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่จะนำมาสู่การสร้างระบบอาหารที่ยั่งยืนและปลอดภัยของทุกคน

 

ในปี 2564 ซีพีเอฟ ได้รับรางวัล "ยอดเยี่ยม" ในการประเมินองค์กรธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business Index: LCSi) สะท้อนความมุ่งมั่นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรักษาสมดุลสิ่งแวดล้อม นำหลักการ Circular Economy มาใช้บริหารจัดการทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยในปี 2563 มีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนคิดเป็น 26% ของพลังงานที่ใช้ทั้งหมด ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 575,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในระบบกรีนฟาร์ม