'อนุทิน' ตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล-เอกสารจัดหา'วัคซีนโควิด19'

'อนุทิน' ตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล-เอกสารจัดหา'วัคซีนโควิด19'

'อนุทิน' ตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง เอกสารการจัดหาวัคซีนโควิด19 ที่ปรึกษามีรมว.สาธารณสุข เป็นประธานให้อำนาจเรียกเอกสาร-คนเกี่ยวข้องให้ข้อมูล

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีการลงนามในประกาศคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 881/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเอกสารในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 โดยลงนามเมื่อวันที่ 17 ส.ค.2564

สาระสำคัญระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน ตลอดจนสภาวะทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีการดำเนินชีวิตอย่างกว้างขวาง ที่ผ่านมา รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้บริการแก่ประชาชน เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนทุกคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงสามารถควบคุมโรคโควิด 19 ทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การจัดหาวัคซีนบรรลุเป้าหมายในการควบคุมและป้องกันโรค เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงแต่งตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเอกสารในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

1. องค์ประกอบ นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  พันตำรวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นรองประธาน  นายสุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ด้านบริหาร) เป็นรองประธาน ส่วนคณะทำงานประกอบด้วย นายอภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายวิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

นางสาวรำไพ สมจิตรมูล รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม นางนวรัตน์ มาลินีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็นคณะทำงานและเลขานุการ นางนิสิตา รอบุญ หัวหน้ากลุ่มงานประสานการเมืองสำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และนางปวีณ์ริศา สกุลเกียรติศรุต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ สำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

2. หน้าที่และอำนาจ ดังนี้ 1. รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเอกสารในการจัดหาวัคซีนโควิด 19 ข้อ 2. เรียกเอกสาร ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลแก่คณะทำงาน 4. สรุปผลการดำเนินการจัดหาวัคซีน ขั้นตอน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ