เปิดอบรมพัฒนา 'ช่างไฟฟ้า'ประจำตำบล ควบคู่สร้างมาตรฐานป้องกันโควิด

เปิดอบรมพัฒนา 'ช่างไฟฟ้า'ประจำตำบล ควบคู่สร้างมาตรฐานป้องกันโควิด

ก.แรงงาน ลงนามออนไลน์สร้างความร่วมมือ ผลิต 'ช่างไฟฟ้า'ประจำตำบล ควบคู่สร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการป้องกันโควิด ตั้งเป้า 8,000 คน

วันที่ (3 ส.ค.2564) ณ ห้องประชุมสมชาติ เลขาลาวัณย์ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับนายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน ด้าน ช่างไฟฟ้า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า

นายธวัช เปิดเผยหลังจากการลงนามความร่วมมือว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวเพื่อต้องการพัฒนา ช่างไฟฟ้า ในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 74 จังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทปราการ) 7,087 ตำบล

ให้มีทักษะฝีมือสามารถซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในชุมชนได้อย่างถูกวิธีสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของชุมชน และที่สำคัญต้องการผลักดันให้ช่างไฟฟ้าชุมชนได้ผ่านการฝึกอบรมมีหนังสือการรับรองความรู้ความสามารถในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ละที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ประกาศให้สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) เท่านั้น

  • กพร.ร่วมกับกฟภ. เดินหน้าโครงการ 1 ตำบล1 'ช่างไฟฟ้า'

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ในช่วงระหว่างปี 2560-2563 กพร. ร่วมกับ กฟภ. ดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า โดยมีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับ ทักษะฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

สร้างช่างไฟฟ้าประจำตำบลกว่า 7 พันคน เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา กระทรวงแรงงานโดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  มีนโยบายพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างต่อเนื่องจริงจัง

โดยดำเนินการตามแนวทางประชารัฐควบคู่ไปกับมาตรการด้านความปลอดภัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้มอบหมายให้ กพร. ร่วมลงนามความร่วมมือกับ กฟภ. และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวต่อเนื่องอีก 4 ปี (2564-2567)

  • เน้นอบรมควบคู่มาตรฐานด้านความปลอดภัยป้องกันโควิด

โดยในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสถ. ในการประชาสัมพันธ์คัดเลือกช่างฝีมือและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการอีกด้วย ได้ตั้งเป้าจัดฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าประจำชุมชน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 2 พันคนต่อปี รวมประมาณ 8 พันคน

“เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลานี้ จึงได้กำชับให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัด กพร. ที่ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการทั้งการฝึกอบรม ทดสอบฯ และการรับรองความรู้ความสามารถให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นเพื่อความปลอดภัยของช่างและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก เกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน” อธิบดี กพร. กล่าว