ศธ.ออกมาตรการ'ตรวจฟรี - มีที่พัก - จัดส่งถึงมือแพทย์”'แก่ ครูกลุ่มเสี่ยง

ศธ.ออกมาตรการ'ตรวจฟรี - มีที่พัก - จัดส่งถึงมือแพทย์”'แก่ ครูกลุ่มเสี่ยง

'ศธ.' ดูแลครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. เสี่ยงติดโควิด-19 เตรียมออกมาตรการ 'ตรวจฟรี - มีที่พัก - จัดส่งถึงมือแพทย์' พร้อมประกาศให้ WFH ระดับสูงสุด นั่งรถประจำทางเสี่ยงติดเชื้อไม่ต้องมาทำงานในที่ตั้ง

..ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือ ครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและติดเชื้อโควิด โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) เป็นแกนหลักในการดูแลครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. หากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งมาที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.)

ทั้งนี้ การดูแลครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. จะครอบคลุมไปถึงครอบครัวด้วย กระทรวงศึกษาธิการจะจัดหาชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (Rapid Antigen Test) ให้กับบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อตรวจหาเชื้อฟรี และในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด'

  • 'ตรวจฟรี- มีที่พัก - จัดส่งถึงมือแพทย์'แก่ครูกลุ่มเสี่ยง

รวมถึง หน่วยงานต้นสังกัดจะจัดเตรียม สถานที่พักคอยสำหรับดูแลช่วยเหลือบุคลากรที่ติดเชื้อ โควิด-19 เช่น หอพักสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ที่พักของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) และ ที่พักสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.)

โดยจะประสานความร่วมมือกับกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค เพื่อการดูแลทั้งเรื่องอาหาร ที่พักและการติดตามอาการจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง ก่อนเตรียมส่งต่อให้สถานพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหนักต่อไป และในกรณีติดเชื้อทั้งครอบครัวก็จะได้รับการดูแลทั้งหมด

  • ออกประกาศครูและบุคลากรในสังกัดศธ.'WFH'100%

..ตรีนุช กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้มอบหมายให้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัด ศธ. ออกประกาศให้ ครูและบุคลากรในสังกัด ศธ. ทำงานที่บ้าน หรือ WORK FROM HOME (WFH) สูงสุดเต็มจำนวน โดยอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติงานได้ตามที่จำเป็น ตั้งแต่วันที่ 20 .. เป็นต้นไป พร้อมประเมินสถานการณ์ทุก 14 วัน ทั้งนี้ หากเป็นบุคลากรที่เดินทางโดยรถโดยสารสาธารณะ ขอให้งดเดินทางมาสักระยะหนึ่งก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิดระหว่างการเดินทาง.