ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สั่งปิดบริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ชั่วคราว สกัดการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สั่งปิดบริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ชั่วคราว สกัดการแพร่ระบาด 'โควิด-19'

ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา สั่งปิดบริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ชั่วคราว สกัดการแพร่ระบาด "โควิด-19"

เมื่อวันที่ 30 ..64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา Pr8Riew เผยแพร่คำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ 32/2564 ให้ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพรโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ไว้เป็นการชั่วคราว

1.ให้ปิดบริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉพาะส่วนการผลิตและคลังสินค้า อาคาร step 1. / step 2. / step 3. ไว้เป็นการชั่วคราวและห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากสถานที่ดังกล่าว เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

2.ให้เจ้าของ ผู้ดูแลสถานที่ หรือผู้จัดการสถานที่ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานต่างๆ บริเวณบริษัท ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำกัด ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาของกระทรวงสาธารณสุขให้แล้วเสร็จทันที

3.ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบบูรณาการกับอำเภอบางปะกง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองและสอบสวนโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หรือดำเนินการอื่นใด เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและรายงานผลการดำเนินการ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราทราบในโอกาสแรกเพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดมาตรการ /แนวทางการดำเนินการต่อไป

นายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

162236473142

162236473729