เปิดระบบ'on-site'รองรับคนไม่นัดล่วงหน้า'วัคซีนโควิด-19'

เปิดระบบ'on-site'รองรับคนไม่นัดล่วงหน้า'วัคซีนโควิด-19'

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ แจ้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ บริการวัคซีนโควิด19 แบบปูพรม กำหนด 3 แนวทางเข้ารับวัคซีน เปิดระบบ"On-site"รองรับคนไม่นัดล่วงหน้า รวมถึงจัดบริการให้"กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ" เริ่มฉีด 7 มิ.ย.นี้ หรือเมื่อพร้อมดำเนินการก่อนได้

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2564 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอแจ้งแนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบบปูพรมทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยส่วนหนึ่งระบุว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อย 70% ของประชากร โดยกำหนดให้มีช่องทางการลงทะเบียน และการเข้ารับวัคซีนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.จองผ่าน หมอพร้อมใน LINE official account และ Application 2.นัดหมายผ่านสถานพยาบาลหรืออสม.หรือผ่านองค์กรและ 3.ลงทะเบียน ณ จุดฉีด( on- site registration) ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพฯนั้น

กรมควบคุมโรคในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการให้วัคซีนภายใต้กลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร และให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดจึงขอให้ดำเนินการดังนี้ 1.เตรียมความพร้อมจุดให้บริการวัคซีนทั้งในและนอกโรงพยาบาล เช่น ศูนย์การค้า สนามกีฬาศูนย์ประชุม โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยยึดหลักการป้องกันการแพร่เชื้อในจุดให้บริการมีการสังเกตอาการหลังได้รับวัคซีน 30 นาที เตรียมอุปกรณ์กู้ชีพและรถพยาบาลพร้อมส่งโรงพยาบาลได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน

2.กำหนดช่องทางการลงทะเบียนและการเข้ารับวัคซีน 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.จองผ่านมา"หมอพร้อม" ใน LINE official account หรือ Application 2.นัดหมายผ่านสถานพยาบาลหรืออสม.หรือผ่านองค์กร และ 3.ลงทะเบียน ณ จุดฉีด(On-site Registration) ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพฯสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนได้ตามความเหมาะสม และ3.จัดระบบการให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น กลุ่มคณะทูตานุทูตและองค์กรระหว่างประเทศกลุ่มชาวไทยที่จะขอรับวัคซีนก่อนไปศึกษาต่อทำงานในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ให้สามารถดำเนินการฉีดวัคซีนตามแนวทางให้บริการวัคซีนโควิด 19 แบบปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระบาด พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.2564

นอกจากนี้ หนังสือระบุในส่วนของการลงทะเบียน ณ จุดฉีด(On-site Registration) เพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำการนัดหมายล่วงหน้าให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและกรุงเทพมหานครกำหนดสถานพยาบาลในเขตรับผิดชอบที่จะให้บริการแบบลงทะเบียน ณ จุดฉีดได้เองตามบริบทพื้นที่ให้สามารถเปิดบริการได้ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้น ในกรณีที่จุดบริการใดมีความพร้อมสามารถเปิดให้บริการนำร่องก่อนได้

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการจองผ่าน "หมอพร้อม"ขณะนี้ยังเปิดให้จองได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม โดยคาดว่ากลุ่มอายุ 18-59 ปีน่าจะเปิดให้จองคิวผ่านหมอพร้อมได้ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2564