คณะท่องเที่ยวฯ 'DPU' ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร

คณะท่องเที่ยวฯ 'DPU' ปรับใหญ่ 2 หลักสูตร

คณะท่องเที่ยวฯ "DPU" ปรับใหญ่ 2 หลักสูตรUp Skill นักศึกษา เรียนท่องเที่ยว บวกความรู้ด้านการประชุมและอีเวนต์ สร้างทักษะแบบบูรณาการ มั่นใจพร้อมตอบโจทย์งานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปยุค Post-Pandemic

สถานการณ์การแพร่ระบาด "โควิด-19" ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ในส่วนของ "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม"ก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน นอกจากผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลให้รูปแบบการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย

โดย BOOKING.COM รายงานข้อมูลนักเดินทางมากกว่า 200,000 คน ใน 28 ประเทศทั่วโลกรวมประเทศไทย โดยเป็นการรวมข้อมูลเชิงลึกของนักเดินทางบนแพลตฟอร์ม ระบุถึง พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปหลังการระบาดของโควิด-19 อาทิ ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าต้องมาก่อน  เน้นสถานที่ใกล้และคุ้นเคย ปลอดภัยไว้ก่อน คำนึงถึงผลกระทบ  นิยมการทำงานที่สามารถเที่ยวไปด้วยได้ (workation) มากขึ้น  ชอบที่จะสัมผัสความสุขแบบง่ายๆ และเทคโนโลยีจะมีส่วนเข้ามากระตุ้นการเดินทางมากขึ้น

  • คณะท่องเที่ยวฯ "DPU" ปรับ 2หลักสูตรรอบรับยุคโควิด-19

161968095092

"คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) "DPU" เล็งเห็นถึงความสำคัญของการผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของภาคสังคมและเศรษฐกิจ จึงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.)  "การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์"  2.)  "การโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร" โดยการเพิ่มทักษะสมัยใหม่เข้าไปในหลักสูตรมากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเพื่อสร้างทักษะผู้เรียนให้สอดรับกับตลาดแรงงานในอนาคต

ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์  คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม "DPU" กล่าวว่า "DPU" เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมมายาวนานกว่า 30 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในการสอนด้านนี้ ทั้งอาจารย์ผู้สอนยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรงและจบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ

  • การท่องเที่ยว "DPU"มีรายวิชาทันสมัยรับธุรกิจอีเวนต์

โดยในส่วนของหลักสูตร "การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์" มีการบูรณาการการสอน และใช้สิ่งอำนวยความสะดวกสนับสนุนการเรียนรู้ด้านธุรกิจการบิน ร่วมกับวิทยาลัยพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  เช่น การเรียนรู้ในเครื่องบินจำลอง  และหลักสูตร"การโรงแรมและธุรกิจอาหาร" มีการบูรณาการการสอน และใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกับวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ เช่น  การเชิญวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ หรือการดูแลสุขภาพและความงาม 

หลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์  DPU ได้ปรับปรุงรายวิชาให้มีความใหม่และทันสมัย โดยกลุ่มวิชาการจัดการการท่องเที่ยว เพิ่มวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่   การออกแบบสื่อดิจิทัลสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวและอีเวนต์ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่ การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม   โลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าว

161968099999

 นอกจากนี้ ยังเพิ่มกลุ่มวิชาการจัดการ "ธุรกิจอีเวนต์" โดยครอบคลุมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไมซ์ (MICE) ทุกประเภท ได้แก่ การจัดการประชุม  การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ รวมทั้งการเน้นภาคปฏิบัติและการออกภาคสนามในหลายวิชา

ผศ.ดร.มณฑกานติ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลักสูตรการโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร ได้ปรับปรุงรายวิชาใหม่ให้สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเน้นด้านการดูแลสุขภาพ นวัตกรรมการบริการและดิจิทัล  นับเป็นหลักสูตรการโรงแรมแห่งแรกที่มีการสอนเรื่องการดูแลสุขภาพ ซึ่งจะเป็นความต้องการของธุรกิจโรงแรมหลังสถานการณ์การระบาดใหญ่โควิด-19 เช่น วิชาสุขภาพและความงามสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ  วิชาการดูแลสุขภาพทางเลือกในอุตสาหกรรมบริการ  วิชาการจัดการสปา  ฯลฯ

161968102326

  • "DPU" มุ่งฝึกปฎบัติจริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มการสอนวิชาด้านอาหารที่ทันสมัย ได้แก่ วิชาการขนส่งสำหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่นิยมสั่งอาหารดิลิเวอรี่  ซึ่งทั้งหมดนี้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การทำงานและบริหารโรงแรมจากโรงแรมในเครือระดับโลก เช่น Mandarin Oriental, Le Meridien Hotels and Resorts, Marriott Hotels และอาจารย์ผู้สอนด้านอาหารยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบอาหารไทย อาหารตะวันตกและเบเกอรี่ ซึ่งจบจากสถาบันการสอนด้านอาหารชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ทั้งนี้ ระหว่างการศึกษายังมี DPU PLACE โรงแรมระดับ 4 ดาว สำหรับฝึกปฏิบัติในบรรยากาศเหมือนจริง มีโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม PMS (Property Management System) ที่ทันสมัยและที่นิยมใช้ในโรงแรมสากล ได้แก่ OPERA PMS  และ ห้อง Lab คอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบสื่อดิจิทัล (Digital design) พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้แบบ Virtual Tourism นอกจากนี้ยัง มีห้องจัดเลี้ยงขนาดต่าง ๆ ที่หลากหลาย สำหรับการ "ฝึกปฏิบัติจริง" ทั้งในด้านการจัดเลี้ยง และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม  พร้อมทั้ง CHEF LAB ที่ทันสมัยสำหรับฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพอีกด้วย 

161968097424  

คณบดีคณะการท่องเที่ยวฯ DPU กล่าวว่า ในด้านการประกอบอาชีพภายหลังจบการศึกษา นอกจากทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและย่อมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การบริการและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดอีเวนต์ หรือ เจ้าของกิจการที่พักแรม ร้านอาหารเบเกอรี่ ร้านกาแฟ ก็สามารถทำได้ เพราะนอกจากเนื้อหาการเรียนในหลักสูตรแล้ว "DPU" ยังสอดแทรกทักษะความเป็นผู้ประกอบการเข้าไปในรายวิชาของทุกคณะด้วย

สำหรับผู้สนใจ  รับสิทธิพิเศษทุนการศึกษาพร้อม iPad และ Apple pencil   รวมมูลค่าสูงสุด 55,000 บาท ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://tourism.dpu.ac.th/    หรือ  โทร. 02-954 7300 ต่อ 189 , 113 ,563