ชวนประชาชนใช้บริการ E-service ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

 ชวนประชาชนใช้บริการ E-service ปลอดภัย ห่างไกล โควิด-19

อธิบดีกรมการจัดหางาน แนะนำช่องทางการให้บริการทางออนไลน์ของกรมการจัดหางาน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ สอดรับมาตรการลดความเสี่ยงแพร่เชื้อโควิด-19

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า กรมการจัดหางาน ตั้งเป้ายกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เพื่อครอบคลุมการให้บริการแก่ประชาชนที่ต้องการติดต่อราชการทุกพื้นที่ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการรวมกลุ่มของประชาชน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น เน้นย้ำ ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

สำหรับประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ของกรมการจัดหางาน สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง โดยใช้ช่องทางออนไลน์ (E – Services) ดังนี้
1. ต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือ ไทยมีงานทำ.com
2. ระบบขึ้นทะเบียน/รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ใช้บริการได้ที่ empui.doe.go.th
3. ต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ลงทะเบียนได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com

4. ต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง /แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ใช้บริการได้ที่ toea.doe.go.th
5. ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) e-workpermit.doe.go.th
6. ระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ e-inform

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้าง/สถานประกอบการ คนหางานและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ให้ตระหนักถึงมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ทราบวิธีป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการงดเว้นไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น รวมถึงสถานที่ราชการหากไม่มีความจำเป็น กรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน