10 มาตรการเข้มสกัด 'โควิด-19' กลุ่มแรงงานต่างด้าว

10 มาตรการเข้มสกัด 'โควิด-19' กลุ่มแรงงานต่างด้าว

"ปลัดแรงงาน" เผย 10 มาตรการเข้มสกัด "โควิด-19" กลุ่มแรงงานต่างด้าว

วันที่ 26 เมษายน 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวถึง แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่ม แรงงานต่างด้าวว่า กระทรวงแรงงานได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องดังนี้

1.การชะลอการอนุมัตินำเข้าแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ 

2.การผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าวสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้ต่อไปจนถึง 30 พ.ย.2563 

3.การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว

โดยความร่วมมือสภากาชาดไทย กรมอนามัย ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกัน นำร่องในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และขยายความร่วมมือไปยังจังหวัดต่างๆ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19 วิธีการดำเนินการ ประกอบด้วย จัดทำเอกสารเผยแพร่เป็นภาษาของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้สามารถเข้าใจง่าย การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ถุงยังชีพ รวมทั้งกระบวนการการเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลกรณีมีประวัติการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศกลุ่มเสี่ยง ตลอดจนขั้นตอนการคัดกรอง การกักตัวเอง 14 วัน 

4.สำรวจ ตรวจสอบ (Check List)แรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการให้สามารถทำงานได้โดยไม่ให้มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามมาตรการที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

5.แจ้งมาตรการให้นายจ้างในสถานประกอบการมีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

6.ตรวจสอบคัดกรอง และเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO)

7.การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19ในสถานประกอบการ โดยดำเนินการขอความร่วมมือสถานประกอบการ เพื่อให้ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค

8.การให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคโควิด-19 

9.การปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน 

10.ลดหย่อนอัตราเงินสมทบและขยายกำหนดเวลายื่นแบบอัตราเงินสมทบนายจ้างและผู้ประกันตน 

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สายด่วน 4506 กด2 ซึ่งจะมีล่ามแปล 3 ภาษา เพื่อช่วยแรงงานต่างด้าวด้วย