“สูงวัยใกล้ตัว” นิทรรศการชวนเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย

“สูงวัยใกล้ตัว” นิทรรศการชวนเตรียมความพร้อมสู่สูงวัย

อพวช.ชวนเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคของ “สูงวัย” ไปด้วยกันกับนิทรรศการ “สูงวัยใกล้ตัว” หวังที่จะส่งเสริมการวางแผนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ในอนาคต ทั้งยังร่วมสร้างสังคมของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดงนิทรรศการ“สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) ชวนครอบครัวร่วมสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้ในสนามจำลองของ ผู้สูงวัย ที่จะมาถ่ายทอดสาระความรู้ในการเข้าใจผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น พบกับกิจกรรม “ประดิษฐ์กระปุกออมสิน” และ “ประดิษฐ์ถุงบริหารมืออย่างง่ายด้วยตัวเอง” และวิธีรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุข อันจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณของตนเองในอนาคต พร้อมเปิด ให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ


นางกรรณิการ์ เฉิน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ (อพวช.) กล่าวว่า จากการที่องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่าในช่วงปี พ.ศ. 2544 - 2643 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้านประเทศไทยเองก็เช่นกัน ในปี พ.ศ. 2560 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ประชากรเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ประเมินว่าในช่วงปี พ.ศ. 2567-2568 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจและจัดการปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต


อพวช. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จึงนำนิทรรศการ “สูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) มาจัดแสดง ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุให้สังคมได้รับรู้เพิ่มมากขึ้น


นิทรรศการชุดนี้นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย โดยแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ 1. “สูงวัยใครๆ ก็เจอ” อธิบายที่มาและความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ สถานการณ์ปัจจุบันของสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยและต่างประเทศ 2. “เรียนรู้เป็นผู้สูงวัย” การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเมื่ออายุมากขึ้นและ 3. “บ้านแสนสุขสำหรับทุกวัย” แนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมและการรับมือที่ถูกต้องของสังคมผู้สูงวัยอย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการมุ่งส่งเสริมความเข้าใจการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงวัย นอกจากนี้ในนิทรรศการ ฯ ยังจัดกิจกรรมสำหรับครอบครัว ในแคมเปญ “ครอบครัวอุ่นใจ สูงวัยไปด้วยกัน” โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม – มีนาคม 2560 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ในการรับสิทธิพิเศษสำหรับครอบครัวของผู้สูงวัย เพื่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงวัยประสบความสำเร็จในชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่าและมีความสุข


นิทรรศการชุดนี้ หวังที่จะส่งเสริมการวางแผนการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ในอนาคต ทั้งยังร่วมสร้างสังคมของผู้สูงอายุให้มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมไทยในอนาคตต่อไป สำหรับผู้สนใจชมนิทรรศการ ฯ สามารถเข้ามาชมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2160 5356 เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ FACEBOOK : NSMScienceSquare