ศปถ.สั่งการจังหวัดคุมเข้มดื่มแล้วขับ

ศปถ.สั่งการจังหวัดคุมเข้มดื่มแล้วขับ

"ศปถ."สั่งการจังหวัดคุมเข้มดื่มแล้วขับ-ขับรถเร็ว-ไม่สวมหมวกนิรภัย เน้นกวดขันถนนในเมือง เส้นทางสายรอง แหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 28 ธ.ค.56 เกิดอุบัติเหตุ 474 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 47 ราย ผู้บาดเจ็บ 486 คน รวม 2 วัน เกิดอุบัติเหตุ 866 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 86 ราย ผู้บาดเจ็บ 885 คน จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 2 วัน รวม 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บึงกาฬ ระยอง และสมุทรสงคราม สั่งการจังหวัดดูแลการจราจรบนถนนในเมือง เส้นทางสายรอง โดยรอบแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่จัดงานรื่นเริงเป็นหลัก พร้อมกำชับกวดขันตรวจจับการเมาแล้วขับ ขับรถเร็ว และไม่สวมหมวกนิรภัยเป็นพิเศษ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม ประธานแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2557 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 28 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่สองของการรณรงค์ "ปีใหม่สัญจรปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ" เกิดอุบัติเหตุ 474 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 495 ครั้ง) ลดลง 21 ครั้ง ร้อยละ 4.24 ผู้เสียชีวิต 47 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 38 ราย) เพิ่มขึ้น 9 ราย ร้อยละ 23.68 ผู้บาดเจ็บ 486 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 504 คน) ลดลง 18 คน ร้อยละ 3.57

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 37.13 ขับรถเร็วเกินกำหนดร้อยละ 23.00 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.52 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 19.14 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 61.18 บนถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 34.60 ทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 34.39 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 27.64 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม วัยแรงงาน ร้อยละ 58.92 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,254 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 64,013 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 611,617 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 100,587 ราย โดยมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุด 31,020 ราย รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย 28,092 ราย สำหรับจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (23 ครั้ง) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา (5 ราย ) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช (25 คน)

สรุปอุบัติเหตุทางถนนสะสม 2 วัน (วันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2556) เกิดอุบัติเหตุรวม 866 ครั้ง (ปีใหม่ 2556 เกิด 808 ครั้ง) เพิ่มขึ้น 58 ครั้ง ร้อยละ 7.18 ผู้เสียชีวิตรวม 86 ราย (ปีใหม่ 2556 เสียชีวิต 70 ราย ) เพิ่มขึ้น 16 ราย ร้อยละ 22.86 ผู้บาดเจ็บรวม 885 คน (ปีใหม่ 2556 บาดเจ็บ 825 คน ) เพิ่มขึ้น 60 คน ร้อยละ 7.27 จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุในช่วง 2 วันรวม 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ บึงกาฬ ระยอง และสมุทรสงคราม จังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 2 วัน รวม 32 จังหวัด จังหวัดที่ไม่มีผู้บาดเจ็บในช่วง 2 วัน รวม 6 จังหวัด จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 35 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา 5 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 37 คน