วธ.ปรับแผนมิติวัฒนธรรมแก้ไฟใต้ใหม่

วธ.ปรับแผนมิติวัฒนธรรมแก้ไฟใต้ใหม่

ปลัดวัฒธรรมเผยปรับแผนมิติวัฒนธรรมแก้ไฟใต้ใหม่ บูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประสานงานในระดับชุมชน

นายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัด วธ.ว่า ได้หารือถึงการขับเคลื่อนแผนใช้มิติวัฒนธรรมพัฒนาพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันว่าต้องให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) บูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและประสานงานในระดับชุมชน เพื่อช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางวัฒนธรรมให้เกิดความต่อเนื่อง และทบทวนแผนงบประมาณ เพื่อนำไปพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในมิติวัฒนธรรม ซึ่งได้ปรับแนวทางการทำงานใน 3 ด้าน

1.ใช้มิติทางวัฒนธรรมสนับสนุนเรื่องความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เจ้าหน้าที่วธ.ที่ประจำศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คอยประสานงานกับศอ.บต.เพื่อช่วยจัดทำกรอบการของบประมาณหรือแผนการดำเนินงานที่ศอ.บต.ต้องการให้ วธ.เข้าไปช่วยแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายปรีชา กล่าวว่า 2.แนวทางการจัดสรรงบประมาณต้องสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่น ตรงตามความต้องการของชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมางบฯของวธ. น้อย ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของวธ.ที่ประจำศอ.บต.ต้องคอยรายงานและแจ้งความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องการใช้งบประมาณให้ละเอียด และ 3.นำยุทธศาสตร์ของกระทรวง เรื่องการนำมิติทางวัฒนธรรมไปสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เข้าไปขับเคลื่อนสู่พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ อย่างไรก็ตามในส่วนของข้าราชการ วธ. ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหา ประกอบกับเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงต่อเนื่อง ส่งผลให้การทำงานอาจจะค่อนข้างลำบากและเสี่ยงภัย ดังนั้นตนได้สั่งการให้สนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการ และงบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะในปี 2557 นอกจากนี้จะสั่งการให้ผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับฟังปัญหาอย่างเนื่อง ที่สำคัญจะเร่งผลักดันในการจัดตั้งสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเร็ว