ชลประคัลภ์-อารีย์-วินัย คว้าศิลปินแห่งชาติ ปี 2562

ชลประคัลภ์-อารีย์-วินัย คว้าศิลปินแห่งชาติ ปี 2562

ประกาศผลแล้ว การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (18 ก.พ.63)

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แถลงข่าว ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้แถลง ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 12 คน 3 สาขา 6 ประเภท ประกอบด้วย

สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 4 คน ได้แก่

ประเภทวิจิตรศิลป์

1) นายอนันต์ ปาณินท์ (จิตรกรรม)                                   

2) นายสิงห์คม บริสุทธิ์ (ถ่ายภาพ)

ประเภทประยุกต์ศิลป์

3) นายชาตรี ลดาลลิตสกุล (สถาปัตยกรรม)                        

4) นายธีระพันธ์ วรรณรัตน์ (การออกแบบแฟชั่น)

 

สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 2 คน ได้แก่

5) นายเริงชัย ประภาษานนท์                                                 

6) นายเทพ ชุมสาย ณ อยุธยา

 

สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 6 คน ได้แก่

ประเภทดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน

7) นางศรีนวล ขำอาจ (เพลงพื้นบ้าน - ลำตัด)                        

8) นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ (ดนตรีพื้นบ้านอีสาน)

ประเภทดนตรีสากล และนาฏศิลป์สากล

9) นายสติ สติฐิต (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)                          

10) นายวินัย พันธุรักษ์ (ดนตรีไทยสากล - ขับร้อง)

113_1

วินัย พันธุรักษ์

ประเภทภาพยนตร์และละคร

11) นายชนประคัลภ์ จันทร์เรือง (ภาพยนตร์และละคร)              

112_1

ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง

 12) นางอารีย์ นักดนตรี (ภาพยนตร์และละคร)

 

Screenshot_20200218_194503

อารีย์ นักดนตรี 

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ทั้ง 12 คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ หรือวัน เวลาใด ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

สำหรับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือทาง แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม www.facebook.com/DCP.culture