"การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ" สู่แผนพัฒนา "กรุงเทพมหานคร"

"การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ" สู่แผนพัฒนา "กรุงเทพมหานคร"

"กรุงเทพมหานคร" ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องของโครงการ จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change โดย สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เผยแผนงานและโครงการต่างๆ ของ กทม. ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่วางแผนจะลงมือปฏิบัติและได้ปฏิบัติไปบ้างแล้ว

วันนี้ (6 ส.ค.) นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขึ้นบรรยายพิเศษในการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน

นางสาววรนุช ได้ยกตัวอย่างการร่วมงานกันของ เครือข่ายความร่วมมือของกรุงเทพมหานคร ที่ได้เริ่มปฏิบัติงานไปแล้ว ได้แก่ 1) กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ JICA และเมืองโยโกฮาม่า จัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2) กรุงเทพมหานครเข้าร่วมเป็นเมืองสมาชิกองค์การ C40 เพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3) ความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดำเนินกิจกรรม เช่น กิจกรรมปิดไฟ 1 ช.ม.

นอกจากนี้ กทม. ยังมีมาตรการและโครงการที่เกี่ยวกับ “การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ” อื่นๆ อีก เช่น

1.ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)

โดยการเปลี่ยนทดแทนรถยนต์เก่ามาใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV Car) และพัฒนาโคร่งข่ายรางให้ครอบคลุม ติดตั้งแผงสำหรับผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนอาคาร และติดตั้งระบบจัดการพลังงานในอาคาร ลดการเกิดขยะ แยกขยะที่ต้นทาง ผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ รวบรวมน้ำเสียเข้าระบบ สร้างโรงบำบัดน้ำเสียใหม่ เพิ่มพื้นที่สวน (สวนสาธารณะ 15 นาที) สร้างความเข้าใจให้เอกชนเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

2.ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation)

โดยมีสโลแกนว่า “เมืองสีเขียวที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอและพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”

ซึ่ง กทม. ได้กำหนดสาขาให้สอดคล้องตามแผนปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ 6 สาขา ได้แก่ 1) การจัดการทรัพยากรน้ำ 2) การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 3) การสาธารณสุข 4) การท่องเที่ยว 5) ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 6) การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

สำหรับโครงการที่กำลังเตรียมจะดำเนินการหลังได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่อง ของโครงการ จังหวัดก้าวไกล สู้ภัย Climate Change ปัจจุบันมีอยู่ 2 โครงการ ซึ่งอยู่ในแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2566 - 2580) ได้แก่ โครงการด้านพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาฐานข้อมูลพื้นที่สีเขียวของ กทม. เพื่อการวิเคราะห์และคาดการณ์การบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวของเมืองให้มีประสิทธิภาพ และ โครงการด้านพลังงาน เป็นแผนการดำเนินการด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือกของ กทม. พ.ศ. 2566 – 2580 และได้รับการสนับสนุนจากเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมดำเนินงานตามแผนแม่บท และการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพลังงาน