กสศ.องค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2 ปีซ้อน

กสศ.องค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2 ปีซ้อน

กสศ. องค์กรเกรด A จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2 ปีซ้อน ปี 65 ได้คะแนน 94.73 ดีขึ้นต่อเนื่องในตลอด 3 ปีที่ได้รับการประเมิน พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานต่อด้วยความสุจริต โปร่งใส และพัฒนาการทำงานให้กระชับ รวดเร็ว

กสศ.คะแนนเต็ม 100 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดสำคัญ 10 ด้านที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว กสศ.ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต และได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ในประเภทกองทุน ซึ่งลำดับที่ 1 คือกองทุนยุติธรรมที่ได้ 94.75 คะแนน

สำหรับภาพรวมจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ได้รับการประเมินมีทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน จำนวน 1,300,132 ราย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.57 คะแนน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ 85 คะแนน

 

  • กสศ.คะแนนเต็ม 100 ด้านการเปิดเผยข้อมูลและป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ จากตัวชี้วัดสำคัญ 10 ด้านที่ใช้ในการประเมินดังกล่าว กสศ.ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน ใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการเปิดเผยข้อมูล และด้านการป้องกันการทุจริต และได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นลำดับที่ 2 ในประเภทกองทุน ซึ่งลำดับที่ 1 คือกองทุนยุติธรรมที่ได้ 94.75 คะแนน

สำหรับภาพรวมจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศที่ได้รับการประเมินมีทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน โดยมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมิน จำนวน 1,300,132 ราย พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 87.57 คะแนน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ 85 คะแนน

 

  • กสศ.ขับเคลื่อนนโยบายด้านธรรมาภิบาลอย่างชัดเจน

ผู้จัดการ กสศ. กล่าวต่อไปว่า ผลคะแนน ITA ที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ เป็นผลมาจากนโยบายด้านธรรมาภิบาลที่ชัดเจน ตาม 3 หลักการที่ กสศ.ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ได้แก่

1. People and Partnership ทํางานร่วมกับภาคี เครือข่ายเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบาย

2. Process วางแผน บริหาร ควบคุมให้มีขั้นตอน การทํางานที่กระชับ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย และ เป็นธรรมาภิบาล 

3. Technology นําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อช่วยลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาในองค์กร แผนงาน และเครือข่ายดําเนินงาน 

ถึงอย่างไรตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน ที่ได้คะแนนลดลงมาอยู่ที่ 86.51 จะเป็นเป้าหมายสำคัญที่ กสศ.จะเร่งปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการของ กสศ. ได้ดีขึ้น และแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน