เช็ก! โอนเงินเข้าบัญชีซื้อปุ๋ยรอบต้นฤดูฝน บอร์ด กยท. ปรับแผนช่วยเกษตรกรสวนยาง

เช็ก! โอนเงินเข้าบัญชีซื้อปุ๋ยรอบต้นฤดูฝน บอร์ด กยท. ปรับแผนช่วยเกษตรกรสวนยาง

จ่ายเงินโอนเข้าบัญชีเกษตรกร บอร์ด กยท. ปรับแผนการจัดซื้อปุ๋ยช่วยเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอากาศปีนี้แปรปรวน ฝนมาเร็วกว่าปกติ และชดเชยเงินที่เกษตรกรส่วนหนึ่งที่สำรองซื้อปุ๋ยไปแล้ว พร้อมสั่ง กยท. เดินหน้าเตรียมจัดซื้อปุ๋ยให้เกษตรกรในรอบปลายฤดูฝน มั่นใจจะทำให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของเกษตรกรในสภาวะปุ๋ยแพงและขาดแคลน

 นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการ กยท. ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา เห็นชอบให้ กยท. ปรับเปลี่ยนดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรเนื่องจากฤดูฝนปีนี้ฝนมาค่อนข้างเร็วและแปรปรวน ถ้าหาก กยท. ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ในสภาวะปุ๋ยแพงและขาดแคลน ตามมติของคณะกรรมการ กยท. ก่อนหน้านี้นั้น ระยะเวลาดำเนินการจะไม่สอดคล้องหรือทันกับความต้องการใส่ปุ๋ยฤดูต้นฝนของเกษตรกรชาวสวนยาง  ประกอบกับเกษตรชาวสวนยางส่วนหนึ่งได้มีการแก้ปัญหาด้วยตัวเองโดยการสํารองเงินเพื่อซื้อปุ๋ยไปบ้างแล้ว ก็จะได้นำเงินส่วนนี้ไปชดเชยเงินที่สำรองซื้อไปก่อนดังกล่าว

 อย่างไรก็ตามแม้ กยท. จะจ่ายเงินจะจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรงก็ตาม  แต่ กยท. จะแนะนำการใช้สูตรปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ให้เกษตรกร เพื่อที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ในภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพง ทั้งนี้ในส่วนของขั้นตอนและวิธีการจ่ายเงินนั้นให้เป็นไปตามที่ กยท. กําหนด โดยใช้หลักฐาน ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ พร้อมกับรายงานการตรวจสวนแบบกลุ่มที่เกษตรกรลงลายมือชื่อรับรองการใส่ปุ๋ย

 สำหรับการดำเนินการในช่วงรอบปลายฤดูฝน 2565 คณะกรรมการ กยท.  ยังคงมติเดิมคือ ให้ กยท. ดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดี  และให้ กยท.พิจารณาการปรับการใช้ชนิดปุ๋ย จากการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียว เป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยอินทรีย์เคมี  เพื่อแก้ไขปัญหาปุ๋ยเคมีมีราคาแพงและขาดแคลน  โดยปรับสูตรให้เหมาะสมกับพื้นที่สวนยางพาราของเกษตรกรในแต่ละพื้นที่   ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการเพียงพอในการจัดการปุ๋ย

 “การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบ ปลายฤดูฝนปี 2565  มีระยะเวลาเพียงพอในการดำเนินการตามระเบียบและเงื่อนไขของทางราชการ และผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณภาพปุ๋ย โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการปุ๋ยของ กยท. ก่อนที่จะส่งมอบปุ๋ยให้เกษตรกรตามแผนที่วางไว้  ซึ่งจะทำให้ปุ๋ยมีคุณภาพตรงตามความเหมาะสมของสวนปลูกยางที่ปลูกในแต่ละพื้นที่" ผู้ว่าการ กยท.กล่าว

ทั้งนี้ การดำเนินการจัดซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกรผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 มาตรา37 วรรค 2 เรื่อง การปลูกแทน ให้ส่งเสริมและสนับสนุน โดยจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางซึ่งยางพันธุ์ดี พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์พืช ปุ๋ย เครื่องมือเครื่องใช้ จัดบริการอย่างอื่นช่วยเหลือ หรือจ่ายเงินให้ก็ได้ ในอัตรา 16,000 บาทต่อไร่  และมติของคณะกรรมการ  กยท.การบริหารจัดการปุ๋ยให้ผู้รับการปลูกแทนด้วยยางพันธุ์ดีในรอบต้นฤดูฝนปี 2565 ในสภาวะปุ๋ยแพงและขาดแคลน