"ก.แรงงาน" อนุมัติเงินช่วยลูกจ้าง JSL 1.3 ลบ. สั่งนายจ้างจ่ายชดเชยฯ 28 ลบ.

"ก.แรงงาน" อนุมัติเงินช่วยลูกจ้าง JSL 1.3 ลบ. สั่งนายจ้างจ่ายชดเชยฯ 28 ลบ.

รมว.แรงงาน เผยอนุมัติเงินช่วยเหลือลูกจ้าง "JSL" 1.3 ล้าน สั่งนายจ้างจ่ายค่าชดเชยฯ กว่า 28 ล้าน ภายใน 30 วัน หากไม่ปฏิบัติดำเนินคดีแพ่งและอาญา

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความห่วงใยผ่านมายังผม กรณี ลูกจ้าง บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกเลิกจ้าง โดยท่านได้กำชับให้กระทรวงแรงงานช่วยเหลือเยียวยาและดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างเร่งด่วน

 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้อนุมัติเงินช่วยเหลือจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างกรณีค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ในอัตราสามสิบเท่าถึงเจ็ดสิบเท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จำนวน 74 รายๆ ละ ตั้งแต่ 9,930 – 23,170 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,760 บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้แก่ ลูกจ้าง JSL ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่นายจ้างเลิกจ้าง โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ได้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชีลูกจ้างแล้ว 

หลังจากนี้ พนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 จะได้ดำเนินการตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการรับคำร้องและการพิจารณาคำร้องของพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2554 ต่อไป 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปอีกว่า นอกจากนี้ ลูกจ้าง JSL ได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 25 คน เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคมนี้ ที่วิทยาลัยการแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเป็นธุรกิจของตนเองได้

 

ในส่วนของกรมการจัดหางาน และสำนักงานประกันสังคม มีลูกจ้างขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน จำนวน 87 ราย ผู้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนว่างงาน จำนวน 4 ราย โดยสำนักงานประกันสังคมอนุมัติเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแล้ว ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 จำนวน  84 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,773,259 บาท ปฏิเสธ จำนวน 2 ราย เนื่องจากส่งเงินสมทบไม่ครบ และรออนุมัติ จำนวน 1 ราย เนื่องจากอยู่ระหว่างรอเงินสมทบที่บริษัทฯ ต้องชำระ

ด้านนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ดำเนินการตามกระบวนการช่วยเหลือลูกจ้าง JSL ให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานครบถ้วน ตั้งแต่กระบวนการรับคำร้อง (คร.11) การรวบรวมพยานหลักฐาน การวินิจฉัย โดยมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,097,807.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี ให้แก่ลูกจ้างนับแต่วันออกคำสั่งภายใน 30 วัน

 

กรณีนายจ้างไม่ปฏิบัติตามคำสั่งภายในระยะเวลาที่กำหนดและไม่นำคดีไปสู่ศาล คำสั่งถือเป็นที่สุด จะดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง หรือกรณีนายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำสั่งต่อศาลแรงงาน และลูกจ้างสามารถยื่นใช้สิทธิกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้อีกครั้ง กรณีเงินอื่นนอกจากค่าชดเชยในอัตราไม่เกินหกสิบของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายวันของลูกจ้างที่พึงได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541